Nr. crt. Numele si prenumele Formaţiunea politică
1.

Balaș Constantin

P. S. D.
2.

Buzatu Mihai

P. N. L.
3.

Cengher Ionela

P. N. L.
4.

Chiper Gheorghe

P. N. L.
5.

Cotfas Mihai

P. N. L.
6.

Cotfas Vasile

P. N. L.
7.

Debreczeni Tiberiu-Carol

P. S. D.
8.

Manea Ilie

P. N. L.
9.

Milea Fănel

P. N. L.
10.

Mocondureanu Florentina Ioana

P. N. L.
11.

Nicodim Elena

P. N. L.
12.

Paerele Cosmin-Marian

P. N. L.
13.

Pop Iuliana

P. N. L.
14.

Stănuleț Dumitru

P. N. L.
15.

Stoica Adriana

P. N. L.
16.

Stoica Alina-Elena

P. S. D.
17.

Verdeş Mirela Elena

P. S. D.

Art. 36. – (1) Consiliul local are iniţiativă și hotărăște, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.
(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
a) atribuţii privind organizarea și funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor și serviciilor publice de interes local și ale societăţilor comerciale și regiilor autonome de interes local;
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului;
c) atribuţii privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului;
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern și extern.
(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
a) aprobă statutul comunei, orașului sau municipiului, precum și regulamentul de organizare și funcţionare a consiliului local;
b) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea și statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local;
c) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.
(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea si/sau garantarea împrumuturilor, precum și contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;
c) stabilește și aprobă impozitele și taxele locale, în condiţiile legii;
d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările
de investiţii de interes local, în condiţiile legii;
e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
f) asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare implementării și conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.
(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:
a) hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei, orașului sau municipiului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;
b) hotărăște vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, orașului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii;
c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităţilor;
d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe și de obiective de interes public local.
(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
a) asigură, potrivit competenţelor sale și în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
1. educaţia;
2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
3. sănătatea;
4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea publică;
8. situaţiile de urgenţă;
9. protecţia și refacerea mediului;
10. conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice și rezervaţiilor naturale;
11. dezvoltarea urbană;
12. evidenţa persoanelor;
13. podurile și drumurile publice;
14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public și transport public local, după caz;
15. serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar și de prim ajutor;
16. activităţile de administraţie social-comunitară;
17. locuinţele sociale și celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
18. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
19. alte servicii publice stabilite prin lege;
b) hotărăște acordarea unor sporuri și altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar și didactic;
c) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
d) poate solicita informări și rapoarte de la primar, viceprimar și de la șefii organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;
e) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale și a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa;
f) poate solicita informări și rapoarte specifice de la primar și de la șefii organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local.
(7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:
a) hotărăște, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării și realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;
b) hotărăște, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, orașului sau municipiului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări;
c) hotărăște, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativteritoriale din ţară sau din străinătate, precum și aderarea la asociaţii naţionale și internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.
(8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, orașului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc și condiţiile retragerii titlului conferit.
(9) Consiliul local îndeplinește orice alte atribuţii stabilite prin lege.
Art. 37. – Persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi comerciale, regii autonome de interes local, asociaţii de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii, respectându-se configuraţia politică de la ultimele alegeri locale.