Legi de interes public

 • Constitutia Romaniei
 • Codul Civil
 • Codul de Procedură Civilă
 • Codul Fiscal
 • Codul de Procedură Fiscală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ
 • Legea nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii
 • Legea nr. 144 din 21 mai 2007 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
 • Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • Legea nr. 24 din 27 martie 2000 (*republicată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • Legea nr. 189 din 9 decembrie 1999 (*republicată*) privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni
 • Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*) privind transparenţa decizională în administraţia publică*)
 • Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) privind Codul muncii
 • Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 a asistenţei sociale
 • Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 • Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • Legea nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) a serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
 • Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • Legea nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ
 • Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor de transport public local
 • Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii
 • Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii
 • Legea nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989
 • Hotărârea nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
 • Hotărârea nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici
 • Hotărârea nr. 1.723 din 14 octombrie 2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul
 • Hotărârea nr. 430 din 16 aprilie 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
 • Hotărârea nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora
 • Hotărârea nr. 35 din 9 decembrie 2002 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare pe anul 2003
 • Ordonanta nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
 • Ordonanța de Urgență nr. 92 din 24 iunie 2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public
 • Ordonanța de Urgență nr. 24 din 21 aprilie 2004 privind creşterea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, precum şi intensificarea măsurilor de prevenire şi combatere a corupţiei
 • Ordonanta nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
 • Ordonanta nr. 33 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale
 • Ordonanța de Urgență nr. 27 din 18 aprilie 2003 privind procedura aprobării tacite
 • Ordonanța nr. 84 din 30 august 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor
 • Ordonanța nr. 71 din 29 august 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local