ANUNT

ACHIZITIE DIRECTA PENTRU PRESTARI SERVICII DE KINETOTERAPIE GRUP ȚINTĂ

în cadrul proiectului Centru de zi pentru persoane vârstnice Dărmănești

 

In temeiul prevederilor art. 7, alin.(5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, UAT Orașul Dărmănești, cu sediul în Oraşul Dărmănesti, Str. Muncii, Nr. 16, Judeţul Bacău, cod poştal: 605300, telefon:+40       234.356.656, fax +40 234.356.546, e-mail:primaria@orasuldarmanesti.ro. cod unic de înregistrare 4352921, cont nr RO45TREZ24A840303710101X deschis la Trezoreria Moinesti, Jud. Bacău reprezentată prin D-ul Constantin TOMA, având funcţia de PRIMAR, în calitate de autoritatea contractantă, achizitioneaza SERVICII DE KINETOTERAPIE GRUP ȚINTĂ, în cadrul proiectului Centru de zi pentru persoane vârstnice Dărmănești.

 Modalitatea de atribuire: achiziție directă.

Sursa de finanțare: bugetul local.

Tip anunț: cumpărări directe.

Tip contract: servicii .

Obiectul achiziției: PRESTARI SERVICII DE KINETOTERAPIE GRUP ȚINTĂ în cadrul proiectului Centru de zi pentru persoane vârstnice Dărmănești, pentru un grup total de 110 persoane vârstnice

Cod CPV: 85142100-7 Servicii de fizioterapie

Valoarea estimate a contractului: 2.941,00 lei lunar, fara TVA pentru un număr de 80 de ore pe lună, prestate de luni până joi în intervalul orar 08:00 – 16:30, iar vineri de la 08:00 la 14:00.

Programul exact de lucru, se va stabili prin Contractul de achiziție, semnat între părți.

Obiectivul general la care contribuie prestarea serviciilor:

Prestarea serviciilor de kinetotrapie, contribuie la atingerea obiectivului general al proiectului, respective funcționarea unui Centru de zi pentru persoane vârstnice, în orașul Dărmănești, strada Dumbravei, nr.7.

Descrierea succintă a cerințelor din contract:

Serviciile de kinetoterapie, constau în asigurarea de către o unitate specializată/ entitate juridică/ persoană fizică autorizată, agreată de către Colegiul Fizioterapeuților din România, a evaluării, intervenției, îndrumării și consilierii individuale a beneficiarilor din cadrul Centrului de zi pentru persoane vârstnice Dărmănești, utilizând instrumente de lucru standardizate și recunoscute profesional, specific profesiei de kinetoterapeut.

Evaluarea kinetoterapeutică este un proces ce implică identificarea nevoilor de recuperare, în funcție de cazuistica diagnosticului, pe baza studiului dosarului personal al fiecărui beneficiar.

Rezultatele acestei evaluări, vor fi consemnate în Planul personalizat și vor indica direcțiile de urmat, precum și revizuirea acestora, în funcție de caz/situație.

Locul principal de executare a contractului:

Centrul de zi pentru persoane vârstnice Dărmănești, strada Dumbravei, nr.7, județul Bacău

Garanție de participare: Nu este cazul

Garanția de bună execuție: Nu se aplică

Oferta va cuprinde:

  1. Scrisoare de înaintare (Formular 1);
  2. Informații generale (Formular 2);
  3. Formular de oferta (Formularul 3)
  4. Declarație privind existența sau absența situațiilor de conflict de interese (Formular4);
  5. Formular privind neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164, art.165, art. 167 din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (Formular 5);
  6. Certificat constatator emis de ONRC, din care să reiasă faptul că ofertantul are autorizat codul CAEN aferent contractului;
  7. Certificat fiscal privind plata bugetului consolidat al statului, a impozitelor si taxelor către bugetul local;

Cerințe minimale:

– Ofertantul trebuie să indeplineasca conditiile prevazute la art. 8 din Legea 229/2016, cu modificarile si completarile ulterioar, sa dovedească capacitatea de exercitare a activității profesionale prin documente justificative, conform cerințelor legale aplicabile,

– Ofertantul trebuie să prezinte cazierul judiciar,

– Certificat de înregistrare fiscală

 

Termen limită de primire a ofertelor: 10.05.2024, ora 10.00