ANUNT

ACHIZITIE DIRECTA PENTRU PRESTARI SERVICII SPECIFICE PROFILULUI DE ACTIVITATE AL ASISTENTULUI  SOCIAL

în cadrul proiectului Centru de zi pentru persoane vârstnice Dărmănești

 

In temeiul prevederilor art. 7, alin.(5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, UAT Orașul Dărmănești, cu sediul în Oraşul Dărmănesti, Str. Muncii, Nr. 16, Judeţul Bacău, cod poştal: 605300, telefon:+40       234.356.656, fax +40 234.356.546, e-mail:primaria@orasuldarmanesti.ro. cod unic de înregistrare 4352921, cont nr RO45TREZ24A840303710101X deschis la Trezoreria Moinesti, Jud. Bacău reprezentată prin D-ul Constantin TOMA, având funcţia de PRIMAR, în calitate de autoritatea contractantă, achizitioneaza SERVICII SPECIFICE PROFILULUI DE ACTIVITATE AL ASISTENTULUI SOCIAL, în cadrul proiectului Centru de zi pentru persoane vârstnice Dărmănești.

Modalitatea de atribuire: achiziție directă.

Sursa de finanțare: bugetul local.

Tip anunț: cumpărări directe.

Tip contract: servicii

Obiectul achiziției: Prestari Servicii specifice profilului de activitate al asistentului  social, pentru un grup total de 110 persoane vârstnice, din grupul țintă al proiectului Centru de zi pentru persoane vârstnice.

Cod CPV:

85310000-5 – servicii de asistență socială;

85311100-3 – servicii sociale pentru persoane in vârstă;

85312100-0 – Servicii de centre de zi.

Obiectivul general la care contribuie prestarea serviciilor: Prestarea serviciilor specifice profilului de activitate al  asistentului social, contribuie la atingerea obiectivului general al proiectului, respectiv funcționarea unui Centru de zi pentru persoane vârstnice, în orașul Dărmănești, strada Dumbravei, nr.7.

Descrierea succintă a cerințelor din contract:

– Aplică procedura de admitere a beneficiarilor, urmărind respectarea criteriilor și condiților stabilite prin Regulamentul de acordare a serviciilor sociale furnizate în cadrul Centrului de zi pentru persoane vârstnice, aprobat prin HCL;

– Întocmește dosarele beneficiarilor și ține evidența acestora, conform cerințelor legale aplicabile;

– Urmărește încheierea contractelor de furnizare de servicii cu beneficiarii;

– Efectuează evaluarea inițială a beneficiarilor și întocmește Planurile individualizate;

– Întocmește și actualizează Fișa de monitorizare servicii a beneficiarului;

Locul principal de executare a contractului:

Centrul de zi pentru persoane vârstnice Dărmănești, strada Dumbravei, nr.7, județul Bacău

Garanție de participare: Nu este cazul

Garanția de bună execuție: Nu se aplică

Valoarea estimate a contractului: 2.941,00 lei lunar, fara TVA, pentru un număr de 80 de ore pe lună, prestate de luni până joi în intervalul orar 08:00 – 16:30, iar vineri de la 08:00 la 14:00.

Programul exact de lucru, se va stabili prin Contractul de achiziție, semnat între părți.

Oferta va cuprinde:

  1. Scrisoare de înaintare (Formular 1);
  2. Informații generale (Formular 2);
  3. Formular de oferta (Formularul 3)
  4. Declarație privind existența sau absența situațiilor de conflict de interese (Formular4);
  5. Formular privind neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164, art.165, art. 167 din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (Formular 5);
  6. Certificat constatator emis de ONRC, din care să reiasă faptul că ofertantul are autorizat codul CAEN aferent contractului;
  7.  Certificat fiscal privind plata bugetului consolidat al statului, a impozitelor si taxelor către bugetul local;

Cerințe minimale:

– Ofertantul trebuie indeplineasca cumulativ conditiile prevazute la art. 7, din Legea 466/2004 cu modificarile si completarile ulterioare,  să dovedească capacitatea de exercitare a activității profesionale prin documente justificative, conform cerințelor legale aplicabile, (diplome, CV);

– Ofertantul trebuie să prezinte cazierul judiciar;

– Certificat de înregistrare fiscală;

Termen limită de primire a ofertelor: 10.05.2024, ora 10.00


FIȘIERE ATAȘATE