Orașul Dărmănești, cu sediul în orașul Dărmănești  str. Muncii nr.16 cod poștal 605300, CUI 4352921, tel. 0234356656, fax 0234356546, e-mail primaria@orasuldarmanesti.ro, organizează în data de 29.12.2023 ora 11:00 licitație publică pentru închirierea Spatiului destinat desfasurarii de activitati comerciale, situat in incinta imobilului din str. Victoriei, nr.16, aflat în domeniul privat al Orașului Dărmănești,  in suprafata de 25,04 mp,  nr. cadastral 65560.

Documentația de atribuire a fost aprobata prin Hotararea Consiliului Local al Orașului Dărmănești nr. 168/28.11.2023 si conține:

  • Informații generale privind locatorul, denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax și/sau adresa de-mail a persoanei de contact etc;
  • Caietul de sarcini;
  • Instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii de închiriere;
  • Instructiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor;
  • Informații privind stabilirea ofertei câştigătoare;
  • Instrucțiuni privind modul de utilizare a căilor de atac;
  • Informații referitoare la clauzele contractuale  obligatorii

Modalitățile de intrare în posesia documentației de atribuire:

– la sediul Orasului Dărmănești din str. Muncii nr.16, Birou Achizitii Publice de luni până joi între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00-14:00, tel.0234356656, int. 126.

Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar:

-20 lei/exemplar, ce se achita in numerar la caseria orașului Dărmănești

Data limită pana la care se pot solicita clarificari este 19.12.2023 ora 14:00.

Informații privind ofertele:

Data limită pentru depunerea ofertelor este 29.12.2023, ora 09:00.

Ofertele se depun la Secretariatul Orasului Dărmănești, cu sediul in oras Darmanesti,   str. Muncii nr.16, județul Bacău.

Ofertele de depun intr-un exemplar.

Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 29.12.2023 , ora 11, iar licitatia publica ora 12, se va desfășura la sediul Orasului Darmanesti din str. Muncii nr. 16, jud. Bacau.

Soluționarea litigiilor este de competența Judecatoriei Moinești, oras Moinesti,  Str. Vasile Alecsandri nr. 34, Cod Poştal  : 605400, Telefon: 0234-365662,  Fax: 0234-361028,  jud-moinesti-gref@just.ro. Termenul de contestatie este de 5 zile de la primirea notificarii privind rezultatul licitatiei.

Anuntul de licitatie a fost transmis spre publicare în data de 05.12.2023.

 

 

     U.A.T. ORASUL DARMANESTI

Primar,

  Ing. TOMA CONSTANTIN


FIȘIERE ATAȘATE