ANUNȚ

privind atribuirea contractului pentru Servicii de actualizare documentație tehnico-economică  pentru obiectivul de investiții „Modernizare Centru Cultural Nemira, situat in orasul Darmanesti, strada Chimiei, nr 148, jud Bacau

In temeiul prevederilor art. 7, alin.(5), lit. A, din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, UAT Orașul Dărmănești, cu sediul în Orașul Dărmănești, Str. Muncii, Nr. 16, Județul Bacău, cod poştal: 605300, telefon:+40           234.356.656, fax +400234.356.546, e-mail: primaria@orasuldarmanesti.ro. cod unic de înregistrare 4352921, Jud. Bacău reprezentată prin D-nul Constantin TOMA, funcția PRIMAR, în calitate de autoritatea contractantă, achiziționează Servicii de actualizare documentație tehnico-economică  pentru obiectivul de investiții „Modernizare Centru Cultural Nemira, situat in orasul Darmanesti, strada Chimiei, nr 148, jud Bacau, conform cerințelor  din  caietul de sarcini.

Modalitatea de atribuire: achiziție directă.

Sursa de finanțare: Bugetul local.

Tip anunț: cumpărări directe.

Tip contract: servicii .

Denumirea achiziției: Servicii de actualizare documentație tehnico-economică  pentru obiectivul de investiții „Modernizare Centru Culural Nemira, situat in orasul Darmanesti, strada Chimiei, nr 148, jud Bacau

COD CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

Descrierea contractului: Servicii de actualizare documentație tehnico-economică  pentru obiectivul de investiții „Modernizare Centru Cultural Nemira, situat in orasul Darmanesti, strada Chimiei, nr 148, jud Bacau;

Valoare estimată:  136.000,00 lei fara TVA, pentru prestarea urmatoarelor servicii:

  1. actualizare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (D.T.A.C.), inclusiv verificarea de catre verificatori tehnici autorizati MDRAP
  2. actualizare proiect tehnic + detalii de execuție (P.T.+D.E.) , inclusiv verificarea de catre verificatori tehnici autorizati MDRAP,
  3. asistență tehnică pe parcursul execuției lucrărilor. 

Termen de prestare servicii:

-actualizare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (D.T.A.C.), inclusiv verificarea de catre verificatori tehnici autorizati MDRAP-maxim 20 zile calendaristice;

-actualizare proiect tehnic + detalii de execuție (P.T.+D.E.) , inclusiv verificarea de catre verificatori tehnici autorizati MDRAP-maxim 25 zile calendaristice de la data obtinerii autorizatiei de construire;

-asistență tehnică pe parcursul execuției lucrărilor-respectiv 30.11.2026.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut în lei, fără TVA, în condițiile îndeplinirii în totalitate a cerințelor solicitate.

Termen limită de primire a ofertelor: 28.06.2024 ora 12:00