ANUNȚ

PRIVIND ATRIBUIREA DIRECTĂ A CONTRACTULUI DE

achiziția publică servicii de  reactualizare / elaborare DALI, inclusiv expertiza tehnica, auditul energetic, studiu geotehnic si documentatii obtinere avize, pentru obiectivul de investitii:

„CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A  LICEULUI TEHNOLOGIC DIN ORASUL DARMANESTI, JUDETUL BACAU”

            CPV principal –79930000-2 Servicii de proiectare specializata

 

In temeiul prevederilor art. 7, alin.(5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și  HG. nr.395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, UAT Orașul Dărmănești, cu sediul în Oraşul Dărmănesti, Str. Muncii, Nr. 16, Judeţul Bacău, cod poştal: 605300, telefon:+40234.356.656, fax +400234.356.546, e-mail:primaria@orasuldarmanesti.ro. cod unic de înregistrare 4352921,  reprezentată prin D-nul Constantin TOMA, funcţia PRIMAR, în calitate de autoritate contractantă, achizitioneaza servicii de  reactualizare / elaborare DALI, inclusiv expertiza tehnica, auditul energetic, studiu geotehnic si documentatii obtinere avize, pentru obiectivul de investitii:

„CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A  LICEULUI TEHNOLOGIC DIN ORASUL DARMANESTI, JUDETUL BACAU conform cerințelor  din  caietul de sarcini.

 

Modalitatea de atribuire: achiziție directă.

Sursa de finanțare: Planul National de Redresare si Rezilienta

Tip anunț: cumpărări directe.

Tip contract: Prestari servicii

Denumirea achiziției: Servicii de  reactualizare / elaborare DALI, inclusiv expertiza tehnica, auditul energetic, studiu geotehnic si documentatii obtinere avize, pentru obiectivul de investitii:

„CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A  LICEULUI TEHNOLOGIC DIN ORASUL DARMANESTI, JUDETUL BACAU

CPV principal –79930000-2 Servicii de proiectare specializata

 1. Descrierea contractului:

Servicii de  reactualizare / elaborare DALI, inclusiv expertiza tehnica, auditul energetic, studiu geotehnic si documentatii obtinere avize, pentru obiectivul de investitii: „CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A  LICEULUI TEHNOLOGIC DIN ORASUL DARMANESTI, JUDETUL BACAU” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNNR), Componenta 10 – Fondul local,  Apelul: PNNR/2022/C10/I1.3, contract de finantare nr 7146 din 19.01.2023.

 

 1. Valoare estimată 130.000,00 lei fara TVA,,

Preţul din oferta va fi exprimat în lei fără TVA.

 1. Condiții contract: în conformitate cu cerințele caietului de sarcini.
 • Perioada de prerstare a serviciilor este de maxim 45 de zile de la data semnarii contractului ;
 • Garantia de buna executie reprezinta 5% din pretul contractului fara TVA;
 • Termen de valabilitate a ofertei: 30 de zile;
 • Este obligatorie înregistrarea ofertei in catalogul electronic de pe site-ul e-licitatie.ro. Pentru a putea depune oferta în catalogul electronic este nevoie ca ofertanții să fie înregistrați in SEAP.

In vederea achizitiei din platforma SEAP, solicitam ofertantilor să genereze o pozitie de catalog cu denumirea: Servicii de  reactualizare / elaborare DALI, inclusiv expertiza tehnica, auditul energetic, studiu geotehnic si documentatii obtinere avize, pentru obiectivul de investitii: „CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A  LICEULUI TEHNOLOGIC DIN ORASUL DARMANESTI, JUDETUL BACAU”

 1. Condiții de participare:
 • Orice operator economic, are dreptul de a solicita clarificări cu privire la Documentația de atribuire.
 • Autoritatea contractantă, are obligația de a răspunde oricărei solicitări de clarificare, într-o perioadă ce nu trebuie să depășească, de regulă, 2 zile de la primirea solicitării, dar numai în cazul solicitărilor primite cu cel puțin 3 zile, înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.
 • Oferta financiară: se va transmite pe adresa de e-mail: achizitii@orasuldarmanesti.ro. Autoritatea contractantă va achiziționa serviciile din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează prețul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta de preț se va publica în catalogul electronic sub denumirea:

Servicii de  reactualizare / elaborare DALI, inclusiv expertiza tehnica, auditul energetic, studiu geotehnic si documentatii obtinere avize, pentru obiectivul de investitii: „CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A  LICEULUI TEHNOLOGIC DIN ORASUL DARMANESTI, JUDETUL BACAU”.

CPV principal –79930000-2 Servicii de proiectare specializata

 • Propunerea financiara se va prezenta sub forma indicata in Anunţul publicat pe site-ul orasului Darmanesti, utilizandu-se Formularul de oferta.
 • La întocmirea propunerii financiare, in centralizatorul de preturi se vor consemna preturile unitare exprimate in lei, fara TVA, cu doua zecimale.
 • Oferta tehnică privind prevederile caietului de sarcini, formularele, cerințele obligatorii pentru ofertanți se vor transmite pe adresa de e-mail: primaria@orasuldarmanesti.ro sau achizitii@orasuldarmanesti.ro

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a cere ofertantului să clarifice orice parte a ofertei sale în cazul în care consideră acest lucru necesar pentru evaluarea ofertei.

 1. Modalități de prezentare a ofertei:
 • Propunerea tehnică: va respecta în totalitate specificațiile tehnice minimale prevăzute în caietul de sarcini și va fi astfel întocmită încât să asigure posibilitatea verificării corespondenței propunerii tehnice cu cerințele specificate. Ofertanții trebuie să includă în oferta lor toate datele și informațiile specificate în caietul de sarcini, în forma cerută, dar și alte informații pe care aceștia le consideră necesare pentru clarificarea propunerii tehnice.
 • Propunerea financiară: va conține prețul ofertei, exprimat în Lei. Prețul ofertei este considerat ferm exprimat, nu poate fi modificat ulterior și va fi valabil până la realizarea integrală a achiziției.

Oferta va cuprinde:

 1. Scrisoare de înaintare (Formular 1);
 2. Informații generale (Formular 2);
 3. Formular de oferta (Formularul 3)
 4. Declarație privind existența sau absența situațiilor de conflict de interese (Formular 4);
 5. Formular privin neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, art.165, art. 167 din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (Formular 5);
 6. Declaratie privind respectarea caietului de sarcini (Formular 6);
 7. Certificat constatator emis de ONRC, valabil la data depunerii, din care să reiasă faptul că ofertantul are autorizat codul CAEN aferent contractului;
 8. Certificat privind plata impozitelor si taxelor catre bugetul local ;

Documentele care se regasesc in caietul de sarcini

Propunerea tehnică – se va întocmi cu respectarea cerințelor caietului de sarcini;

NU se acceptă oferte parțiale;

NU se acceptă oferte întârziate,

NU se acceptă completarea documentelor lipsă, ulterior termenului limită de depunere a ofertelor.

 1. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut în LEI, fără TVA, în condițiile îndeplinirii în totalitate a cerințelor solicitate.

Oferta stabilită ca fiind câștigătoare este acea ofertă admisibilă a cărei propunere tehnică corespunde cerințelor minime obligatorii, a cărei propunere financiară are prețul cel mai scăzut și care îndeplinește cerințele privind condițiile de participare.

In cazul în care valoarea ofertelor depuse depășește valoarea estimată a achiziției, ofertele vor fi respinse, iar achiziția va fi reluată.

Dacă două sau mai multe oferte se vor clasa pe primul loc având prețuri egale, atunci autoritatea contractantă are dreptul să solicite ofertanților o nouă propunere financiară, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.

Contractul va fi atribuit operatorului economic a cărui oferta se situează pe primul loc in clasamentul ofertelor admisibile intocmit in ordinea crescătoare a preturilor, fara TVA.

 1. Modalități de plată:

Plata se va efectua la finalizarea documentatiei pentru obtinerea avizelor si predarea documentatiilor prin Proces verbal de predare primire si dupa aprobarea cererilor de transfer si autorizarea cheltuielilor de catre MDLPA , conform prevederilor art. 6 alin. (3) din contractul de finantare nr. 7146 din 19.01.2023.

 1. Termen limită de primire a ofertelor: .22.03.2023, ora 12.00.

Notă GDPR: Atât U.A.T. orasul  Dărmănești în calitate de autoritate contractantă, cât și operatorii economici care depun ofertă vor respecta dispozițiile legale care reglementează protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul General privind protecția datelor cu caracter personal nr. 679/2016 aplicabil în Uniunea Europeană. Datele cu caracter personal solicitate de U.A.T. orasul Dărmanești prin prezenta și pe perioada evaluării ofertelor vor fi utilizate și prelucrate exclusiv în scopul atribuirii și derulării contractului/comenzii. Prin depunerea ofertelor, ofertanții recunosc dreptul autorității contractante de a prelucra datele cu caracter personal incluse în ofertă, în scopul sus menționat.