1

ANUNȚ PRIVIND ATRIBUIREA DIRECTĂ A CONTRACTULUI DE EXECUTIE ,,LUCRARI DE REPARATII RIGOLE, – inclusiv PODETE ACCES PROPRIETATI – STRADA ENERGIEI– PARTEA DREAPTA – etapa III”


Publicat la: 22 august 2023

ANUNȚ

 PRIVIND ATRIBUIREA DIRECTĂ A CONTRACTULUI DE EXECUTIE

,,LUCRARI DE REPARATII RIGOLE, – inclusiv PODETE ACCES PROPRIETATI – STRADA ENERGIEI– PARTEA DREAPTA – etapa III”

 

                In temeiul prevederilor art. 7, alin.(7) lit. (c), din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, UAT Orașul Dărmănești, cu sediul în Oraşul Dărmănesti, Str. Muncii, Nr. 16, Judeţul Bacău, cod poştal: 605300, telefon:+40   234.356.656, fax +400234.356.546, e-mail:primaria@orasuldarmanesti.ro. cod unic de înregistrare 4352921, cont nr RO45TREZ24A840303710101X deschis la Trezoreria Moinesti, Jud. Bacău reprezentată prin D-nul Constantin TOMA, funcţia PRIMAR, în calitate de autoritatea contractantă, achiziționează, ,,LUCRARI DE REPARATII RIGOLE, – inclusiv PODETE ACCES PROPRIETATI – STRADA ENERGIEI– PARTEA DREAPTA – etapa III”, conform cerintelor  din  caietul de sarcini.

Modalitatea de atribuire: achiziție directă.

Sursa de finanțare: bugetul local.

Tip anunț: cumpărări directe.

Tip contract:  lucrari.

Denumirea achiziției: ,,LUCRARI DE REPARATII RIGOLE, – inclusiv PODETE ACCES PROPRIETATI – STRADA ENERGIEI– PARTEA DREAPTA – etapa III”,

 Cod CPV: 45232453-2 Lucrari de constructii de canale de scurgere

 1. Descrierea contractului: Executia lucrarilor de intretinere periodica si reparatii curente la infrastructura de transport, respectiv – ,,LUCRARI DE REPARATII RIGOLE, – inclusiv PODETE ACCES PROPRIETATI – STRADA ENERGIEI– PARTEA DREAPTA – etapa III”,
 2. Valoare estimată: 104.000,00 lei fara TVA.
 1. Condiții contract: în conformitate cu cerințele caietului de sarcini.
 • Perioada maxima de realizare a lucrarilor: 2 (doua) luni de la data emiterii ordinului de incepere a executiei lucrarilor.
 • Plata lucrarilor executate se va efectua prin OP in termen de 30 de zile de la inregistrarea facturii la sediul unitatii administrative
 • Garantia de buna executie reprezinta 10 % din valoarea contractului.
 • Perioada de notificare a defectelor (perioada de garantie) este de 12 luni (1 an).
 • Este obligatorie înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul e-licitatie.ro. Pentru a putea depune oferta în catalogul electronic este nevoie ca ofertanții să fie înregistrați în SEAP. Ofertele se vor transmite în format electronic, semnate și ștampilate de reprezentantul legal, pe adresele de e-mail primaria@orasuldarmanesti.ro, achizitii@orasuldarmanesti.ro sau in format letric la sediul Autoritatii Contractante.  

-În vederea achiziției din platforma SEAP, solicitam  ofertanților să genereze o poziție de catalog cu denumirea: ,,LUCRARI DE REPARATII RIGOLE, – inclusiv PODETE ACCES PROPRIETATI – STRADA ENERGIEI– PARTEA DREAPTA – etapa III”,.

 • Documentația în vederea ofertării, poate fi descărcată accesând site-ul: orasuldarmanesti.ro, Secțiunea – Informații publice – Achiziții publice sau de la sediul Autoritatii Contractante.
 1. Condiții de participare:
 • Orice operator economic, are dreptul de a solicita clarificări cu privire la Documentația de atribuire.
 • Autoritatea contractantă, are obligația de a răspunde oricărei solicitări de clarificare, într-o perioadă ce nu trebuie să depășească, de regulă, 2 zile de la primirea solicitării, dar numai în cazul solicitărilor primite cu cel puțin 3 zile, înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

 

Autoritatea contractantă va achiziționa serviciile din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează prețul cel mai scăzut, in urma evaluarii ofertelor. Pentru identificare, oferta de preț se va publica în catalogul electronic sub denumirea: ,,LUCRARI DE REPARATII RIGOLE, – inclusiv PODETE ACCES PROPRIETATI – STRADA ENERGIEI– PARTEA DREAPTA – etapa III”, Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a cere ofertantului să clarifice orice parte a ofertei sale în cazul în care consideră acest lucru necesar pentru evaluarea ofertei.

 1. Modalități de prezentare a ofertei:
 • Propunerea tehnică: va respecta în totalitate specificațiile tehnice minimale prevăzute în caietul de sarcini și va fi astfel întocmită încât să asigure posibilitatea verificării corespondenței propunerii tehnice cu cerințele specificate. Ofertanții trebuie să includă în oferta lor toate datele și informațiile specificate în caietul de sarcini, în forma cerută, dar și alte informații pe care aceștia le consideră necesare pentru clarificarea propunerii tehnice.
 • Propunerea financiară: va conține prețul ofertei exprimat în Lei si se va intocmi astfel incat sa reprezinte pretul pe unitatea de masura, respectiv pe metru liniar de sant betonat si pe bucata de podet de 5 ml.

Oferta va cuprinde:

a)Scrisoare de înaintare (Formular 1);

b) Informații generale (Formular 2);

c) Formular de oferta (Formularul 3)

d) Declarație privind existența sau absența situațiilor de conflict de interese (Formular 4);

e) Formular privin neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, art.165, art. 167 din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (Formular 5);

f) Declaratie privind respectarea caietului de sarcini (Formularul 6);

g) Certificat constatator emis de ONRC , din care să reiasă faptul că ofertantul are autorizat codul CAEN aferent contractului;

h) Certificat prind plata impozitelor si taxelor catre bugetul local;

i) Certificat de atestare fiscala ANAF, privind lipsa datoriilor la bugetul consolidat al statului.

Propunerea tehnică – se va întocmi cu respectarea cerințelor caietului de sarcini;

NU se acceptă oferte parțiale;

NU se acceptă oferte întârziate.

 1. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut în LEI, fără TVA, în condițiile îndeplinirii în totalitate a cerințelor solicitate.

Oferta stabilită ca fiind câștigătoare este acea ofertă admisibilă a cărei propunere tehnică corespunde cerințelor minime obligatorii, a cărei propunere financiară are prețul cel mai scăzut și care îndeplinește cerințele privind condițiile de participare.

In cazul în care valoarea ofertelor depuse depășește valoarea estimată a achiziției, ofertele vor fi respinse, iar achiziția va fi reluată.

Dacă două sau mai multe oferte se vor clasa pe primul loc având prețuri egale, atunci autoritatea contractantă are dreptul să solicite ofertanților o nouă propunere financiară, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.

 1. Modalități de plată:

Plata lucrarilor executate se va efectua prin OP in termen de 30 de zile de la inregistrarea facturii la sediul unutatii administrative

Nu se admite efectuarea de plăți în avans sau plăți parțiale.

 1. Termen limită de primire a ofertelor: 28.08.2023, ora 12.00


FIȘIERE ATAȘATE


Anunt - Lucrari de reparatii rigole inclusiv podete acces proprietati - strada Energiei - partea dreapta -etapa III

Adresă Link: https://orasuldarmanesti.ro/anunt-privind-atribuirea-directa-a-contractului-de-executie-lucrari-de-reparatii-rigole-inclusiv-podete-acces-proprietati-strada-energiei-partea-dreapta-etapa-iii/