In temeiul prevederilor art. 7, alin.(5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 alin.(1) din HG. nr.395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, UAT Orașul Dărmănești, cu sediul în Oraşul Dărmănesti, Str. Muncii, Nr. 16, Judeţul Bacău, cod poştal: 605300, telefon:+40   234.356.656, fax +400234.356.546, e-mail:primaria@orasuldarmanesti.ro. cod unic de înregistrare 4352921, cont nr RO45TREZ24A840303710101X deschis la Trezoreria Moinesti, Jud. Bacău reprezentată prin D-nul Constantin TOMA, funcţia PRIMAR, în calitate de autoritatea contractantă, achiziționează ,,MODERNIZARE TARG DE CEREALE, in orasul Darmanesti, judetul Bacau” conform cerintelor  din  caietul de sarcini.

Modalitatea de atribuire: achiziție directă.

Sursa de finanțare: bugetul local.

Tip anunț: cumpărări directe.

Tip contract: executie lucrari .

Denumirea achiziției: ,,MODERNIZARE TARG DE CEREALE, in orasul Darmanesti, judetul Bacau”

Cod CPV:  45233200-1 Diverse lucrari de imbracare (Rev.2)

Descrierea contractului: ,,MODERNIZARE TARG DE CEREALE, in orasul Darmanesti, judetul Bacau”

Valoare estimată 689.000 lei fără TVA

 1. Condiții contract: în conformitate cu cerințele caietului de sarcini.
 • Perioada maxima de realizare a obiectivului de investitii: 3 luni , de la data emiterii ordinului de incepere a executiei lucrarilor;
 • Garantia de buna executie reprezinta 10% din valoarea lucrarilor contractate ;
 • Perioada de notificare a defectelor (Perioada de Garantie) este de 12 luni
 • Plata lucrarilor executate se va efectua prin OP in termen de 30 de zile de la inregistrarea facturii la registratura Primariei Orasului Darmanesti.

Este obligatorie înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro. Pentru a putea depune oferta în catalogul electronic este nevoie ca ofertanții să fie înregistrați în SEAP. Ofertele se vor transmite concomitent în format electronic, semnate și ștampilate de reprezentantul legal, pe adresa de e-mail achizitii@orasuldarmanesti.ro.  

În vederea achiziției din platforma SEAP, solicitam  ofertanților să genereze o poziție de catalog cu denumirea: ,,MODERNIZARE TARG DE CEREALE, in orasul Darmanesti, judetul Bacau”

 • Documentația în vederea ofertării, poate fi descărcată accesând site-ul: orasuldarmanesti.ro, Secțiunea – Informații publice – Achiziții publice si sediul Autoritatii Contractante.
 1. Condiții de participare:
 • Orice operator economic, are dreptul de a solicita clarificări cu privire la Documentația de atribuire.
 • Autoritatea contractantă, are obligația de a răspunde oricărei solicitări de clarificare, într-o perioadă ce nu trebuie să depășească, de regulă, 2 zile de la primirea solicitării, dar numai în cazul solicitărilor primite cu cel puțin 3 zile, înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.
 • Oferta financiară: se va transmite la urmatoarele adrese de e-mail: primaria@orasuldarmanesti.ro, achizitii@orasuldarmanesti.ro sau in format letric la sediul Autoritatii Contractante . Autoritatea contractantă va achiziționa lucrarile din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează prețul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta de preț se va publica în catalogul electronic sub denumirea: ,,MODERNIZARE TARG DE CEREALE, in orasul Darmanesti, judetul Bacau”

Cod CPV:  45233200-1 Diverse lucrari de imbracare (Rev.2)

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a cere ofertantului să clarifice orice parte a ofertei sale în cazul în care consideră acest lucru necesar pentru evaluarea ofertei.

 1. Modalități de prezentare a ofertei:
 • Propunerea tehnică: va respecta în totalitate specificațiile tehnice minimale prevăzute în caietul de sarcini și va fi astfel întocmită încât să asigure posibilitatea verificării corespondenței propunerii tehnice cu cerințele specificate. Ofertanții trebuie să includă în oferta lor toate datele și informațiile specificate în caietul de sarcini, în forma cerută, dar și alte informații pe care aceștia le consideră necesare pentru clarificarea propunerii tehnice.
 • Propunerea financiară: va conține prețul ofertei, exprimat în Lei.

Oferta va cuprinde:

 1. Scrisoare de înaintare (Formular 1);
 2. Informații generale (Formular 2);
 3. Formular de oferta (Formularul 3)
 4. Declarație privind existența sau absența situațiilor de conflict de interese (Formular 4);
 5. Formular privin neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, art.165, art. 167 din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (Formular 5);
 6. f) Certificat constatator emis de ONRC, din care să reiasă faptul că ofertantul are autorizat codul CAEN aferent contractului;
 7. g) certificat privind plata impozitelor si taxelor catre bugetul local;

Propunerea tehnică – se va întocmi cu respectarea cerințelor caietului de sarcini;

NU se acceptă oferte parțiale;

NU se acceptă oferte întârziate,

 

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut în lei, fără TVA, în condițiile îndeplinirii în totalitate a cerințelor solicitate.

Oferta stabilită ca fiind câștigătoare este acea ofertă admisibilă a cărei propunere tehnică corespunde cerințelor minime obligatorii, a cărei propunere financiară are prețul cel mai scăzut și care îndeplinește cerințele privind condițiile de participare.

In cazul în care valoarea ofertelor depuse depășește valoarea estimată a achiziției, ofertele vor fi respinse, iar achiziția va fi reluată.

Dacă două sau mai multe oferte se vor clasa pe primul loc având prețuri egale, atunci autoritatea contractantă are dreptul să solicite ofertanților o nouă propunere financiară, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.

 1. Modalități de plată:

Plata lucrarilor executate se va efectua prin OP in termen de 30 de zile de la inregistrarea facturii la registratura Primariei Orasului Darmanesti.

Nu se admite efectuarea de plăți în avans sau plăți parțiale.

 1. Termen limită de primire a ofertelor: 17.10.2022, ora 12.00

Notă GDPR: Atât U.A.T. orasul  Darmanesti în calitate de autoritate contractantă, cât și operatorii economici care depun ofertă vor respecta dispozițiile legale care reglementează protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul General privind protecția datelor cu caracter personal nr. 679/2016 aplicabil în Uniunea Europeană. Datele cu caracter personal solicitate de U.A.T. orasul Darmanesti prin prezenta și pe perioada evaluării ofertelor vor fi utilizate și prelucrate exclusiv în scopul atribuirii și derulării contractului/comenzii. Prin depunerea ofertelor, ofertanții recunosc dreptul autorității contractante de a prelucra datele cu caracter personal incluse în ofertă, în scopul sus menționat.


FIȘIERE ATAȘATE


octombrie 10, 2022