1

ANUNȚ PRIVIND ATRIBUIREA DIRECTĂ A CONTRACTULUI de servicii de elaborare Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,, Extinderea sistemelor de canalizare pe strada Plopului, strada Izvorului si strada Plopu din orașul Dărmănești, Județul Bacău”, depusă în cadrul Apelului de proiecte PNRR/2022/C1/II


Publicat la: 8 mai 2024

ANUNȚ

 PRIVIND ATRIBUIREA DIRECTĂ A CONTRACTULUI de servicii de elaborare Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,, Extinderea sistemelor de canalizare pe strada Plopului, strada Izvorului si strada Plopu din orașul Dărmănești, Județul Bacău”, depusă în cadrul Apelului de proiecte PNRR/2022/C1/II 

 

In temeiul prevederilor art. 7, alin.(7) lit. (a), din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, UAT Orașul Dărmănești, cu sediul în Oraşul Dărmănesti, Str. Muncii, Nr. 16, Judeţul Bacău, cod poştal: 605300, telefon:+40  234.356.656, fax +400234.356.546, e-mail:primaria@orasuldarmanesti.ro. cod unic de înregistrare 4352921, Jud. Bacău reprezentată prin D-nul Constantin TOMA, funcţia PRIMAR, în calitate de autoritatea contractantă, achiziționează, Servicii de elaborare Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,, Extinderea sistemelor de canalizare pe strada Plopului, strada Izvorului si strada Plopu din orașul Dărmănești, Județul Bacău”, depusă în cadrul Apelului de proiecte PNRR/2022/C1/II , conform cerintelor  din caietul de sarcini.

 

Modalitatea de atribuire: achiziție directă.

Sursa de finanțare: PNRR Componenta C1 Managementul Apei

Tip anunț: cumpărări directe.

Tip contract:  servicii.

     Denumirea achiziției: de servicii de elaborare Studiu de fezabilitate pentru obiectivul

de investiții ,, Extinderea sistemelor de canalizare pe strada Plopului, strada Izvorului si

strada Plopu din orașul Dărmănești, Județul Bacău”, depusă în cadrul  Apelului de

proiecte PNRR/2022/C1/II

 

  COD CPV- 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2);

 

 1. Valoare estimată: 260.000,00 lei fara TVA.

 

 1. Condiții contract: în conformitate cu cerințele caietului de sarcini.
 • Perioada maxima de realizare a serviciilor: 1 luna ( 30 de zile), de la data emiterii ordinului de începere a serviciilor;
 • Garanția de buna execuție reprezintă 5 % din valoarea serviciilor contractate ;
 • Pentru a putea depune oferta în catalogul electronic este nevoie ca ofertanții să fie înregistrați în SEAP. Ofertele se vor transmite în format electronic, semnate și ștampilate de reprezentantul legal, pe adresa de e-mail achizitii@orasuldarmanesti.ro.
 • Documentația în vederea ofertării, poate fi descărcată accesând site-ul: orasuldarmanesti.ro, Secțiunea – Informații publice – Achiziții publice sau de la sediul Autoritatii Contractante.

 

 1. Condiții de participare:

 

 • Orice operator economic, are dreptul de a solicita clarificări cu privire la Documentația de atribuire.
 • Autoritatea contractantă, are obligația de a răspunde oricărei solicitări de clarificare, într-o perioadă ce nu trebuie să depășească, de regulă, 2 zile de la primirea solicitării, dar numai în cazul solicitărilor primite cu cel puțin 3 zile, înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

 

Autoritatea contractantă va achiziționa serviciile din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează prețul cel mai scăzut, in urma evaluarii ofertelor.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a cere ofertantului să clarifice orice parte a ofertei sale în cazul în care consideră acest lucru necesar pentru evaluarea ofertei.

 1. Modalități de prezentare a ofertei:

 

 • Propunerea tehnică: va contine o scurta prezentare a planului propriu de lucru, precum si modul de incadrare in conditiile minimale solicitate va respecta în totalitate specificațiile tehnice minimale prevăzute în caietul de sarcini și va fi astfel întocmită încât să asigure posibilitatea verificării corespondenței propunerii tehnice cu cerințele specificate. Ofertanții trebuie să includă în oferta lor toate datele și informațiile specificate în caietul de sarcini, în forma cerută, dar și alte informații pe care aceștia le consideră necesare pentru clarificarea propunerii tehnice.

Oferta va cuprinde:

 

– Formularul de oferta insotit de detalierea financiara pe categorii de servicii;

– Propunere tehnica servicii de proiectare;

– Diplome/certificate precum si orice alte documente pentru atestarea calificarii profesionale.

– Ofertantul are obligatia sa fie legal inregistrat si sa aiba dreptul de a presta serviciile prevazute in prezenta documentatie. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Se va prezenta certificatul constatator emis de ONRC pentru dovada codului CAEN autorizat in domeniul contractului;

– Certificat constatator privind lipsa datoriilor la bugetul consolidat al statului ( ANAF) și bugetul local;

-Declaratie art. 59 si 60 din legea 98/2016;

-Declaraţie privind neîncadrarea în art. 164 din legea 98/2016;

-Declaraţie privind neîncadrarea în art. 165 și 167 din legea 98/2016;

– Acord de asociere (daca este cazul)

– In cazul in care parte din contract se va subcontracta, ofertantul va prezenta informatii cu privire la partea din contract inclusive estimarea financiara a valorii pe care intentioneaza sa o subcontracteze si va depune pentru subcontractant Declaratie privind neîncadrarea în sit. art.164,165,167,59-60 din Legea 98/2016

– Declaratie privind respectarea caietului de sarcini;

– Declarație pe propria răspundere conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații ce va conține datele despre beneficiarul real, atât pentru operatorul economic cât şi pentru subcontractanţi, dacă e cazul.

– Oferta trebuie sa fie valabila cel putin 30 zile de la data limita  depunerii acesteia

 • Propunerea financiară: va conține prețul ofertei exprimat în Lei

 

 1. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut în LEI, fără TVA, în condițiile îndeplinirii în totalitate a cerințelor solicitate.

Oferta stabilită ca fiind câștigătoare este acea ofertă admisibilă a cărei propunere tehnică corespunde cerințelor minime obligatorii, a cărei propunere financiară are prețul cel mai scăzut și care îndeplinește cerințele privind condițiile de participare.

In cazul în care valoarea ofertelor depuse depășește valoarea estimată a achiziției, ofertele vor fi respinse, iar achiziția va fi reluată.

Dacă două sau mai multe oferte se vor clasa pe primul loc având prețuri egale, atunci autoritatea contractantă are dreptul să solicite ofertanților o nouă propunere financiară, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.

 1. Modalități de plată:

Plata se va efectua integral dupa semnarea Contractului de Finantare, in termen de 30 de zile de la emiterea facturii.

Emiterea facturii se va face, conform sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România.

Nu se admite efectuarea de plăți în avans sau plăți parțiale.

 1. Termen limită de primire a ofertelor: 20.05.2024, ora 15.00

Notă GDPR: Atât U.A.T. orasul  Darmanesti în calitate de autoritate contractantă, cât și operatorii economici care depun ofertă vor respecta dispozițiile legale care reglementează protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul General privind protecția datelor cu caracter personal nr. 679/2016 aplicabil în Uniunea Europeană. Datele cu caracter personal solicitate de U.A.T. orasul Darmanesti prin prezenta și pe perioada evaluării ofertelor vor fi utilizate și prelucrate exclusiv în scopul atribuirii și derulării contractului/comenzii. Prin depunerea ofertelor, ofertanții recunosc dreptul autorității contractante de a prelucra datele cu caracter personal incluse în ofertă, în scopul sus menționat.

 

                                                                                  FIȘIERE ATAȘATE


Anunt si Caiet de sarcini din 08.05.2024

Adresă Link: https://orasuldarmanesti.ro/anunt-privind-atribuirea-directa-a-contractului-de-servicii-de-elaborare-studiu-de-fezabilitate-pentru-obiectivul-de-investitii-extinderea-sistemelor-de-canalizare-pe-strada-plopului-strada-izvor/