ANUNȚ

 PRIVIND ATRIBUIREA DIRECTĂ A CONTRACTULUI DE servicii de supraveghere a execuției lucrărilor de construcții, prin diriginți de șantier autorizați, pentru obiectivul de investiții:

 „Înființarea centrelor de colectare prin aport voluntar în orașul Dărmănești,        

     județul Bacău”- finantat prin PNRR/2022/C3/S/I.1.A

 

In temeiul prevederilor art. 7, alin.(7) lit. (c), din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, UAT Orașul Dărmănești, cu sediul în Oraşul Dărmănesti, Str. Muncii, Nr. 16, Judeţul Bacău, cod poştal: 605300, telefon:+40  234.356.656, fax +400234.356.546, e-mail:primaria@orasuldarmanesti.ro. cod unic de înregistrare 4352921, cont nr RO45TREZ24A840303710101X deschis la Trezoreria Moinesti, Jud. Bacău reprezentată prin D-nul Constantin TOMA, funcţia PRIMAR, în calitate de autoritatea contractantă, achiziționează, servicii de supraveghere a execuției lucrărilor de construcții, prin diriginți de șantier autorizați, pentru obiectivul de investiții: „Înființarea centrelor de colectare prin aport voluntar în orașul Dărmănești, județul Bacău”- finantat prin PNRR/2022/C3/S/I.1.A

conform cerintelor  din caietul de sarcini.

Modalitatea de atribuire: achiziție directă.

Sursa de finanțare: bugetul local/PNRR.

Tip anunț: cumpărări directe.

Tip contract:  servicii.

Denumirea achiziției: servicii de supraveghere a execuției lucrărilor de construcții,      prin diriginți de șantier autorizați, pentru obiectivul de investiții:

   „Înființarea centrelor de colectare prin aport voluntar în orașul Dărmănești,

          județul Bacău”- finantat prin PNRR/2022/C3/S/I.1.A

 Cod CPV: 71521000-6, Servicii de supraveghere a santierului.

 1. Valoare estimată: 30.000,00 lei fara TVA.
 1. Condiții contract: în conformitate cu cerințele caietului de sarcini

Plata se va efectua în termen de 10 zile după aprobarea cererilor de transfer, autorizarea cheltuielilor și decontarea de către MMAP, conform prevederilor art. 6 alin. din contractul de finanțare nr. C311A0122000306 din 13.03.2023 .

Garantia de buna executie reprezinta 5 % din valoarea contractului.

 • Perioada de notificare a defectelor (perioada de garantie) este de 60 luni.
 • Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică de specialitate prin diriginti de santier va începe de la data notificării de Achizitor a Prestatorului, corelat cu termenele stabilite în contractul de execuţie încheiate de Achizitor cu Antreprenorul, iar finalizarea prestării serviciilor se va face la recepţia finală a lucrărilor. In acest sens pentru estimarea duratei de timp aferentă serviciilor de asistență tehnică de specialitate prin diriginti de santier se vor lua în considerare următoarele etape:
 • Etapa pentru activitățile desfășurate pe parcursul execuţiei lucrărilor – 5 luni;
 • Etapa pentru activitățile desfășurate în perioada de garanţie a lucrărilor – 60 luni.
 • Menționăm faptul că, prestatorul va asigura prestarea serviciilor asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pe toată durata realizării lucrărilor, chiar dacă această durată se va extinde peste perioada de 5 luni prevazută de Achizitor.
 • Este obligatorie înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul e-licitatie.ro. Pentru a putea depune oferta în catalogul electronic este nevoie ca ofertanții să fie înregistrați în SEAP. Ofertele se vor transmite în format electronic, semnate și ștampilate de reprezentantul legal, pe adresele de e-mail primaria@orasuldarmanesti.ro, achizitii@orasuldarmanesti.ro sau in format letric la sediul Autoritatii Contractante.  

-În vederea achiziției din platforma SEAP, solicitam  ofertanților să genereze o poziție de catalog cu denumirea servicii de supraveghere a execuției lucrărilor de construcții,      prin diriginți de șantier autorizați, pentru obiectivul de investiții:  „Înființarea centrelor de colectare prin aport voluntar în orașul Dărmănești, județul Bacău” – finantat prin PNRR/2022/C3/S/I.1.A.

 • Documentația în vederea ofertării, poate fi descărcată accesând site-ul: orasuldarmanesti.ro, Secțiunea – Informații publice – Achiziții publice sau de la sediul Autoritatii Contractante.
 1. Condiții de participare:
 • Orice operator economic, are dreptul de a solicita clarificări cu privire la Documentația de atribuire.
 • Autoritatea contractantă, are obligația de a răspunde oricărei solicitări de clarificare, într-o perioadă ce nu trebuie să depășească, de regulă, 2 zile de la primirea solicitării, dar numai în cazul solicitărilor primite cu cel puțin 3 zile, înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.
 • Oferta financiară: se va transmite la urmatoarele adrese de e-mail: primaria@orasuldarmanesti.ro, achizitii@orasuldarmanesti.ro sau in format letric la Sediul Autoritatii Contractante.

Autoritatea contractantă va achiziționa serviciile din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează prețul cel mai scăzut, in urma evaluarii ofertelor. Pentru identificare, oferta de preț se va publica în catalogul electronic sub denumirea:

Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor de construcții, prin diriginți de șantier autorizați, pentru obiectivul de investiții: „Înființarea centrelor de colectare prin aport voluntar în orașul Dărmănești, județul Bacău” – finantat prin PNRR/2022/C3/S/I.1.A.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a cere ofertantului să clarifice orice parte a ofertei sale în cazul în care consideră acest lucru necesar pentru evaluarea ofertei.

 1. Modalități de prezentare a ofertei:
 • Propunerea tehnică: va respecta în totalitate specificațiile tehnice minimale prevăzute în caietul de sarcini și va fi astfel întocmită încât să asigure posibilitatea verificării corespondenței propunerii tehnice cu cerințele specificate. Ofertanții trebuie să includă în oferta lor toate datele și informațiile specificate în caietul de sarcini, în forma cerută, dar și alte informații pe care aceștia le consideră necesare pentru clarificarea propunerii tehnice.
 • Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comertului;
 • Certificat constatator privind lipsa datoriilor la bugetul consolidat al statului (ANAF)
 • Certificat constatator privind lipsa datoriilor la bugetul local
 • Declaratie art.59 si 60 din legea 98/2016;
 • Declaraţie privind neîncadrarea în art. 164 din legea 98/2016;
 • Declaraţie privind neîncadrarea în art. 165 și 167 din legea 98/2016;
 • Formularul de ofertă
 • Declaratie privind respectarea caietului de sarcini
 • Pentru indeplinirea contractului este necesară autorizarea ca diriginte de santier in domeniile 2.2-constructii civile, industriale si agricole-categoria de importanta C si diriginte de santier autorizat instalatii electrice, sanitare si termoventilatii.
 • Se va prezenta registrul de evidență a activității dirigintelui de șantier vizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții (I.S.C.), pentru ultimul an de activitate fiscala.

Propunerea financiară: va conține prețul ofertei exprimat în Lei

 1. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut în LEI, fără TVA, în condițiile îndeplinirii în totalitate a cerințelor solicitate.

Oferta stabilită ca fiind câștigătoare este acea ofertă admisibilă a cărei propunere tehnică corespunde cerințelor minime obligatorii, a cărei propunere financiară are prețul cel mai scăzut și care îndeplinește cerințele privind condițiile de participare.

In cazul în care valoarea ofertelor depuse depășește valoarea estimată a achiziției, ofertele vor fi respinse, iar achiziția va fi reluată.

Dacă două sau mai multe oferte se vor clasa pe primul loc având prețuri egale, atunci autoritatea contractantă are dreptul să solicite ofertanților o nouă propunere financiară, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.

 1. Modalități de plată:

Plata se va efectua în termen de 10 zile după aprobarea cererilor de transfer, autorizarea cheltuielilor și decontarea de către MMAP, conform prevederilor art. 6 alin. din contractul de finanțare nr. C311A0122000306 din 13.03.2023

Nu se admite efectuarea de plăți în avans sau plăți parțiale.

 1. Termen limită de primire a ofertelor: 16.05.2024, ora 12.00

Notă GDPR: Atât U.A.T. orasul  Darmanesti în calitate de autoritate contractantă, cât și operatorii economici care depun ofertă vor respecta dispozițiile legale care reglementează protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul General privind protecția datelor cu caracter personal nr. 679/2016 aplicabil în Uniunea Europeană. Datele cu caracter personal solicitate de U.A.T. orasul Darmanesti prin prezenta și pe perioada evaluării ofertelor vor fi utilizate și prelucrate exclusiv în scopul atribuirii și derulării contractului/comenzii. Prin depunerea ofertelor, ofertanții recunosc dreptul autorității contractante de a prelucra datele cu caracter personal incluse în ofertă, în scopul sus menționat.


FIȘIERE ATAȘATE


aprilie 29, 2024
aprilie 29, 2024