1

ANUNȚ PRIVIND ATRIBUIREA DIRECTĂ A CONTRACTULUI Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor, prin diriginți de șantier autorizați, pentru obiectivul de investiții: ,,REABILITARE STRAZI DE INTERES LOCAL – str. FABRICII si str. TRIAJULUI (LOT 2), oras Darmanesti, judetul Bacau’’


Publicat la: 31 mai 2024

ANUNȚ

 PRIVIND ATRIBUIREA DIRECTĂ A CONTRACTULUI Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor, prin diriginți de șantier autorizați, pentru obiectivul de investiții: ,,REABILITARE STRAZI DE INTERES LOCAL – str. FABRICII si str. TRIAJULUI  (LOT 2), oras Darmanesti, judetul Bacau’’

                In temeiul prevederilor art. 7, alin.(7) lit. (c), din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, UAT Orașul Dărmănești, cu sediul în Oraşul Dărmănesti, Str. Muncii, Nr. 16, Judeţul Bacău, cod poştal: 605300, telefon:+40      234.356.656, fax +400234.356.546, e-mail:primaria@orasuldarmanesti.ro. cod unic de înregistrare 4352921, reprezentată prin D-nul Constantin TOMA, funcţia PRIMAR, în calitate de autoritatea contractantă, achiziționează, Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor, prin diriginți de șantier autorizați, pentru obiectivul de investiții: ,,REABILITARE STRAZI DE INTERES LOCAL – str. FABRICII si str. TRIAJULUI  (LOT 2), oras Darmanesti, judetul Bacau’’cerintelor  din caietul de sarcini.

Modalitatea de atribuire: achiziție directă.

Sursa de finanțare: bugetul local

Tip anunț: cumpărări directe.

Tip contract:  servicii.

Denumirea achiziției:  Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor, prin diriginți de șantier autorizați, pentru obiectivul de investiții: ,,REABILITARE STRAZI DE INTERES LOCAL – str. FABRICII si str. TRIAJULUI  (LOT 2), oraș Dărmănești, judetul Bacău’’

CPV: 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrărilor (Rev.2).

 

 1. Valoare estimată: 25.000,00 lei fara TVA
 2. Condiții contract: în conformitate cu cerințele caietului de sarcini
 3. Plata serviciilor prestate se va se va efectua, în termen de 30 de zile de la data primirii facturii emisă de către Prestator, la finalizarea recepției prin Proces Verbal de Recepție, anexă la prezentul contract.
 4. Garanția de buna execuție reprezintă 5 % din valoarea contractului.

Perioada de notificare a defectelor (perioada de garantie) este de 72 luni.

Prestarea serviciilor de asistență tehnică de specialitate prin diriginti de santier va începe de la data notificării de Achizitor a Prestatorului, corelat cu termenele stabilite în contractul de execuţie încheiat de Achizitor cu Antreprenorul, iar finalizarea prestării serviciilor se va face la recepţia finală a lucrărilor. In acest sens pentru estimarea duratei de timp aferentă serviciilor de asistență tehnică de specialitate prin diriginti de santier se vor lua în considerare următoarele etape:

 1. Etapa pentru activitățile desfășurate pe parcursul execuţiei lucrărilor – 2 luni.
 2. Etapa pentru activitățile desfășurate în perioada de garanţie a lucrărilor – 72
 3. Menționăm faptul că, prestatorul va asigura prestarea serviciilor asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pe toată durata realizării lucrărilor, chiar dacă această durată se va extinde peste perioada de 2 luni prevazută de Achizitor.
 4. Este obligatorie înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul e-licitatie.ro. Pentru a putea depune oferta în catalogul electronic este nevoie ca ofertanții să fie înregistrați în SEAP. Ofertele se vor transmite în format electronic, semnate și ștampilate de reprezentantul legal, pe adresele de e-mail primaria@orasuldarmanesti.ro, achizitii@orasuldarmanesti.ro sau in format letric la sediul Autoritatii Contractante.  

-În vederea achiziției din platforma SEAP, solicitam  ofertanților să genereze o poziție de catalog cu denumirea: Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor, prin diriginți de șantier autorizați, pentru obiectivul de investiții: ,,REABILITARE STRAZI DE INTERES LOCAL – str. FABRICII si str. TRIAJULUI  (LOT 2), oras Darmanesti, judetul Bacau’’

Documentația în vederea ofertării, poate fi descărcată accesând site-ul: www.orasuldarmanesti.ro, Secțiunea – Informații publice – Achiziții publice sau de la sediul Autoritatii Contractante.

 1. Condiții de participare:

 

 1. Orice operator economic, are dreptul de a solicita clarificări cu privire la Documentația de atribuire.
 2. Autoritatea contractantă, are obligația de a răspunde oricărei solicitări de clarificare, într-o perioadă ce nu trebuie să depășească, de regulă, 2 zile de la primirea solicitării, dar numai în cazul solicitărilor primite cu cel puțin 3 zile, înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

 

Autoritatea contractantă va achiziționa serviciile din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează prețul cel mai scăzut, in urma evaluarii ofertelor. Pentru identificare, oferta de preț se va publica în catalogul electronic sub denumirea:

                  Servicii de supraveghere si verificare a execuției lucrărilor de construcții, prin diriginți Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor, prin diriginți de șantier autorizați, pentru obiectivul de investiții: ,,REABILITARE STRAZI DE INTERES LOCAL – str. FABRICII si str. TRIAJULUI  (LOT 2), oras Darmanesti, judetul Bacau’’

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a cere ofertantului să clarifice orice parte a ofertei sale în cazul în care consideră acest lucru necesar pentru evaluarea ofertei.

 1. Modalități de prezentare a ofertei:

Propunerea tehnică: va respecta în totalitate specificațiile tehnice minimale prevăzute în caietul de sarcini și va fi astfel întocmită încât să asigure posibilitatea verificării corespondenței propunerii tehnice cu cerințele specificate. Ofertanții trebuie să includă în oferta lor toate datele și informațiile specificate în caietul de sarcini, în forma cerută, dar și alte informații pe care aceștia le consideră necesare pentru clarificarea propunerii tehnice.

Propunerea financiară: va conține prețul ofertei exprimat în Lei

Oferta va cuprinde:

 1. Scrisoare de înaintare (Formular 1);
 2. Informații generale (Formular 2);
 3. Formular de oferta (Formularul 3) si anexa la formularul nr. 3
 4. Declarație privind existența sau absența situațiilor de conflict de interese (Formular 4);
 5. Formular privind neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164, art.165, art. 167 din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (Formular 5);
 6. Certificat constatator emis de ONRC, valabil la data depunerii, din care să reiasă faptul că ofertantul are autorizat codul CAEN aferent contractului;
 7. Certificat privind plata impozitelor si taxelor către bugetul local ;
 8. Autorizația dirigintilor de santier, in perioada de valabilitate;
 9. Dovada autorizării inspectoratului de Stat in Constructii.
 10. Registrul de evidenta a activitatii de diriginte de santier, avizat de catre ISC, conform prevederilor art. 45 din Ordinul MDRT1496/2011.

Documentele care se regăsesc in caietul de sarcini

Propunerea tehnică – se va întocmi cu respectarea cerințelor caietului de sarcini;

NU se acceptă oferte parțiale;

NU se acceptă oferte întârziate,

NU se acceptă completarea documentelor lipsă, ulterior termenului limită de depunere a ofertelor.

 1. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut în LEI, fără TVA, în condițiile îndeplinirii în totalitate a cerințelor solicitate.

Oferta stabilită ca fiind câștigătoare este acea ofertă admisibilă a cărei propunere tehnică corespunde cerințelor minime obligatorii, a cărei propunere financiară are prețul cel mai scăzut și care îndeplinește cerințele privind condițiile de participare.

In cazul în care valoarea ofertelor depuse depășește valoarea estimată a achiziției, ofertele vor fi respinse, iar achiziția va fi reluată.

Dacă două sau mai multe oferte se vor clasa pe primul loc având prețuri egale, atunci autoritatea contractantă are dreptul să solicite ofertanților o nouă propunere financiară, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.

 1. Modalități de plată:

Plata serviciilor de dirigenție de șantier se va efectua, în termen de 30 de zile de la data primirii facturii emisă de către Prestator, la finalizarea recepției prin Proces Verbal de Recepție, anexă la prezentul contract.

Cheltuielile suplimentare efectuate de către prestator (transport, cazare, etc.) nu vor fi decontate de către achizitor.

În eventualitatea în care organele abilitate de control constată încasarea unor sume necuvenite, executantul se obligă să returneze achizitorului sumele încasate necuvenit, precum și penalitatile și foloasele necuvenite constatate.

 1. Termen limită de primire a ofertelor: 11.06.2024, ora 10.00

Notă GDPR: Atât U.A.T. Orasul Darmanesti în calitate de autoritate contractantă, cât și operatorii economici care depun ofertă vor respecta dispozițiile legale care reglementează protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul General privind protecția datelor cu caracter personal nr. 679/2016 aplicabil în Uniunea Europeană. Datele cu caracter personal solicitate de U.A.T. orasul Darmanesti prin prezenta și pe perioada evaluării ofertelor vor fi utilizate și prelucrate exclusiv în scopul atribuirii și derulării contractului/comenzii. Prin depunerea ofertelor, ofertanții recunosc dreptul autorității contractante de a prelucra datele cu caracter personal incluse în ofertă, în scopul sus menționat.FIȘIERE ATAȘATE


Anunt dirigintie de santier lot 2

Adresă Link: https://orasuldarmanesti.ro/anunt-privind-atribuirea-directa-a-contractului-servicii-de-supraveghere-a-executiei-lucrarilor-prin-diriginti-de-santier-autorizati-pentru-obiectivul-de-investitii-reabilitare-strazi-de-intere-2/