NOTIFICARE

Conform prevederilor legale în vigoare, aveţi obligaţia racordării la reţeaua publică de canalizare orăşenească. Astfel, în conformitate cu art. 31, alin. 14 din LEGEA nr. 241 / 22 iunie 2006 (*republicată*), privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare:

  • utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligaţia de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-înfiinţate, dacă aceştia nu deţin staţii de epurare avansată care respectă condiţiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural

Mai mult, conform anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 352/2005 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, respectiv NTPA-011:

  • în situaţia în care deţinătorii de locuinţe individuale sau colective ori de incinte în care se desfăşoară activităţi socioeconomice au deja sisteme individuale de colectare a apelor uzate – bazine etanş vidanjabile, puţuri absorbante, aceştia vor lua toate măsurile sanitare necesare pentru dezafectarea lor, o dată cu racordarea la reţelele de canalizare. ”

Având în vedere că, pe strada dvs. există reţele publice de canalizare, vă rugăm ca în termen de 30 de zile calendaristice de la data prezentei, să întreprindeţi toate demersurile necesare pentru racordare și anume:

  1. Cerere de solicitare aviz de racordare (depusă la Sediul CRAB – Dărmănești, str. Muncii, nr. 20):
  2. Efectuarea racordului de către solicitant;
  3. La terminarea lucrărilor, se va solicita încheierea unui proces verbal împreună cu un reprezentant din partea CRAB, privind respectarea condiţiilor din aviz/bună execuţie;
  4. Depunere documente în vederea încheierii contractului de prestări servicii de canalizare.

Va stăm la dispoziţie pentru întrebări sau informaţii suplimentare: dl. DAN Milea, nr. telefon: 0755044131.

Primar,
Ing. Toma Constantin

Adresa originală