1

ANUNT PRIVIND ATRIBUIREA DIRECTĂ A CONTRACTULUI DE de servicii de supraveghere și verificare a execuției lucrărilor, prin diriginți de șantier autorizați, pentru obiectivul de investiții: ,, Înființare parc fotovoltaic în Orașul Dărmănești, Județul Bacău”


Publicat la: 21 noiembrie 2023

ANUNȚ

 PRIVIND ATRIBUIREA DIRECTĂ A CONTRACTULUI DE de servicii de supraveghere și verificare a execuției lucrărilor, prin diriginți de șantier autorizați, pentru obiectivul de investiții:

  ,, Înființare parc fotovoltaic în Orașul Dărmănești, Județul Bacău”

 

In temeiul prevederilor art. 7, alin.(7) lit. (c), din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, UAT Orașul Dărmănești, cu sediul în Orașul Dărmănești, Str. Muncii, Nr. 16, Județul Bacău, cod poştal: 605300, telefon:+40  234.356.656, fax +400234.356.546, e-mail: primaria@orasuldarmanesti.ro. cod unic de înregistrare 4352921, cont nr RO45TREZ24A840303710101X deschis la Trezoreria Moinești, Jud. Bacău reprezentată prin D-nul Constantin TOMA, funcția PRIMAR, în calitate de autoritatea contractantă, achiziționează, servicii de supraveghere și verificare a execuției lucrărilor, prin diriginți de șantier autorizați, pentru obiectivul de investiții: ,, Înființare parc fotovoltaic în Orașul Dărmănești, Județul Bacău”, conform cerințelor  din caietul de sarcini.

 

Modalitatea de atribuire: achiziție directă.

Sursa de finanțare: bugetul local.

Tip anunț: cumpărări directe.

Tip contract:  servicii.

Denumirea achiziției: servicii de supraveghere și verificare a execuției lucrărilor, prin diriginți de șantier autorizați, pentru obiectivul de investiții:

  ,, Înființare parc fotovoltaic în Orașul Dărmănești, Județul Bacău”

Cod CPV: 71521000-6, Servicii de supraveghere a șantierului.

 

 1. Valoare estimată: .25.000,00 lei fără TVA.

 

 1. Condiții contract: în conformitate cu cerințele caietului de sarcini

         Achizitorul va efectua plata către prestator prin ordin de plată, în termen de 30 zile de la data aprobării plătii, după înregistrarea facturii la registratura primaăriei Orașului Dărmănești. Factura va fi emisa după acceptarea fără obiecțiuni a procesului verbal de recepție încheiat la terminarea lucrărilor.

Garanția de buna execuție reprezintă 5% din valoarea contractului.

 • Perioada de notificare a defectelor (perioada de garanție) este de 60 luni.

Prestarea serviciilor de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier va începe de la data notificării de Achizitor a Prestatorului, corelat cu termenele stabilite în contractul de proiectare și execuție încheiate de Achizitor cu Antreprenorul, iar finalizarea prestării serviciilor se va face la recepția finală a lucrărilor. In acest sens pentru estimarea duratei de timp aferentă serviciilor de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier se vor lua în considerare următoarele etape:

 • Etapa pentru activitățile desfășurate pe parcursul execuției lucrărilor – 1 luna;
 • Etapa pentru activitățile desfășurate în perioada de garanție a lucrărilor – 60 luni.
 • Menționăm faptul că, prestatorul va asigura prestarea serviciilor asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pe toată durata realizării lucrărilor, chiar dacă această durată se va extinde peste perioada de 1 luna prevăzută de Achizitor-
 • Este obligatorie înregistrarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul e-licitatie.ro. Pentru a putea depune oferta în catalogul electronic este nevoie ca ofertanții să fie înregistrați în SEAP. Ofertele se vor transmite în format electronic, semnate și ștampilate de reprezentantul legal, pe adresele de e-mail primaria@orasuldarmanesti.ro, achizitii@orasuldarmanesti.ro sau în format letric la sediul Autorității Contractante.  

În vederea achiziției din platforma SEAP, solicitam  ofertanților să genereze o poziție de catalog cu denumirea: servicii de supraveghere și verificare a execuției lucrărilor, prin diriginți de șantier autorizați, pentru obiectivul de investiții:  ,, Înființare parc fotovoltaic în Orașul Dărmănești, Județul Bacău

Documentația în vederea ofertării, poate fi descărcată accesând site-ul: www.orasuldarmanesti.ro, Secțiunea – Informații publice – Achiziții publice sau de la sediul Autorității Contractante.

 

 1. Condiții de participare:

 

 • Orice operator economic, are dreptul de a solicita clarificări cu privire la Documentația de atribuire.
 • Autoritatea contractantă, are obligația de a răspunde oricărei solicitări de clarificare, într-o perioadă ce nu trebuie să depășească, de regulă, 1 zi de la primirea solicitării, dar numai în cazul solicitărilor primite cu cel puțin 2 zile, înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

 

Autoritatea contractantă va achiziționa serviciile din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează prețul cel mai scăzut, în urma evaluării ofertelor. Pentru identificare, oferta de preț se va publica în catalogul electronic sub denumirea:

      Servicii de supraveghere și verificare a execuției lucrărilor, prin diriginți de șantier autorizați, pentru obiectivul de investiții: ,, Înființare parc fotovoltaic în Orașul Dărmănești, Județul Bacău.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a cere ofertantului să clarifice orice parte a ofertei sale în cazul în care consideră acest lucru necesar pentru evaluarea ofertei.

 1. Modalități de prezentare a ofertei:

                  Propunerea tehnică: va respecta în totalitate specificațiile tehnice minimale prevăzute în caietul de sarcini și va fi astfel întocmită încât să asigure posibilitatea verificării corespondenței propunerii tehnice cu cerințele specificate. Ofertanții trebuie să includă în oferta lor toate datele și informațiile specificate în caietul de sarcini, în forma cerută, dar și alte informații pe care aceștia le consideră necesare pentru clarificarea propunerii tehnice.

                  Propunerea financiară: va conține prețul ofertei exprimat în Lei.

 

 

 1. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut în LEI, fără TVA, în condițiile îndeplinirii în totalitate a cerințelor solicitate.

Oferta stabilită ca fiind câștigătoare este acea ofertă admisibilă a cărei propunere tehnică corespunde cerințelor minime obligatorii, a cărei propunere financiară are prețul cel mai scăzut și care îndeplinește cerințele privind condițiile de participare.

În cazul în care valoarea ofertelor depuse depășește valoarea estimată a achiziției, ofertele vor fi respinse, iar achiziția va fi reluată.

Dacă două sau mai multe oferte se vor clasa pe primul loc având prețuri egale, atunci autoritatea contractantă are dreptul să solicite ofertanților o nouă propunere financiară, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.

 1. Modalități de plată:

Plata lucrărilor executate se va efectua prin OP in termen de 30 de zile de la înregistrarea facturii la sediul unității administrative.

Nu se admite efectuarea de plăți în avans sau plăți parțiale.

 

 1. Termen limită de primire a ofertelor: 24.11.2023, ora 12.00

Notă GDPR: Atât U.A.T. Orașul  Dărmănești în calitate de autoritate contractantă, cât și operatorii economici care depun ofertă vor respecta dispozițiile legale care reglementează protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul General privind protecția datelor cu caracter personal nr. 679/2016 aplicabil în Uniunea Europeană. Datele cu caracter personal solicitate de U.A.T. Orașul Dărmănești prin prezenta și pe perioada evaluării ofertelor vor fi utilizate și prelucrate exclusiv în scopul atribuirii și derulării contractului/comenzii. Prin depunerea ofertelor, ofertanții recunosc dreptul autorității contractante de a prelucra datele cu caracter personal incluse în ofertă, în scopul sus menționat.

 

                                                                                            

 

 FIȘIERE ATAȘATE


anunt Diriginte de santier
noiembrie 21, 2023

Adresă Link: https://orasuldarmanesti.ro/privind-atribuirea-directa-a-contractului-de-de-servicii-de-supraveghere-si-verificare-a-executiei-lucrarilor-prin-diriginti-de-santier-autorizati-pentru-obiectivul-de-investitii-infiintare-pa/