0%
Proiecte finalizate

Prin acest proiect s-au modernizat străzi din cartierul Brătuleşti, oraș Dărmănești, ce se compun din 3 tronsoane şi anume:

     Tronsonul I
Acesta se desfăşoară pe traseul străzii Valea Uzului şi are o lungime de 1,784 km și lăţimea platformei drumului de 5,00 m. Drumul era balastat, cu balast de granulație diferită, de la dimensiune mare până la mică, în stare de degradare avansată, balastul de granulație mică de la suprafața drumului era inegal prezent. Straturile inferioare de balast nu au fost tasate astfel încât să facă o priză bună între ele, ceea ce face ca la acest moment pe toată suprafața drumului să existe denivelări și gropi. Sunt porţiuni unde nivelul drumului era mai înalt decât nivelul terenului din curţile adiacente cea ce determina băltirea apelor din precipitaţii. Din acest motiv sistemul rutier proiectat al drumului se va introduce în cuvă săpată pe toată lungimea drumului, astfel încât nivelul carosabilului nou să fie coborât şi corelat cu cota terenului adiacent pentru captarea apelor pluviale. Tot pe acest tronson şanțurile sunt slab delimitate, majoritatea suprafeţei de drum neavând deloc şanțuri. Sunt necesare rigole betonate pe o parte sau pe ambele părţi.
De asemeni drumul se intersectează cu două cursuri de apă, regularizate prin betonarea canalului, porțiunea de intersecție este asigurată de două poduri de trafic greu în bună stare.

Tronsonul II
Acest tronson reprezintă un drum secundar cu lungimea de 101,50 m și lăţimea platformei drumului este de 4,00 m, ce face legătura comunităţii de etnie romă cu şcoala şi grădiniţa din cartier. Acesta se desfăşoară pe traseul străzii Brătulești. Drumul este din pământ şi nu are şanţuri. Sistemul rutier proiectat al drumului se va introduce în cuvă săpată pe toată lungimea drumului, astfel încât nivelul carosabilului nou să fie corelat cu cota terenului adiacent pentru captarea apelor pluviale.

Tronsonul III
Acest tronson reprezintă un drum secundar cu lungimea de 179,50 m și lăţimea platformei drumului este de 5,00 m, ce face legătura comunităţii de etnie romă cu şcoala și grădiniţa din cartier. Acesta se desfăşoară pe traseul străzii Tineretului.
Drumul este slab pietruit şi nu are şanţuri. Sistemul rutier proiectat al drumului se va introduce în cuvă săpată pe toată lungimea drumului, astfel încât nivelul carosabilului nou să fie corelat cu cota terenului adiacent pentru captarea apelor pluviale.

     Necesitatea investiţiei
Prin realizarea acestei investiţii, se va asigura îmbunătățirea condițiilor de viață ale populaţiei din cartierul Brătuleşti în care locuiesc aproximativ 950 romi. Realizarea acestei investiții va contribui la:
• îmbunătățirea accesului locuitorilor de etnie roma din cartier, in special a copiilor, la serviciile publice (grădiniță, școală, cabinele medicale etc);
• realizarea unui mediu mai curat și cu un confort mai bun pentru cetățenii cartierului;
• atragerea de investitori și implicit crearea de noi locuri de muncă,
• reducerea cheltuielilor de întreținere a infrastructurii urbane;
• realizarea unui mediu mai curat și cu un confort mai bun pentru cetățenii cartierului;
• dezvoltarea socială a comunității din cartierul vizat de proiect.

Valoarea totală a investiției: 2.473,567 mii lei, din care
– 2.340,428 mii lei prin Programul Național de Dezvoltare Locală
– 133,139 mii lei din Bugetul Local

Zona ce s-a amenajat se află în Oraşul Dărmănești, teren intravilan, situat în zona centrală a oraşului, în vecinătatea Primăriei Dărmănești. Zona era dezafectată și era ocupată de arbori fructiferi.

Prin proiectul de modernizare s-a propus amenajarea unei piațete urbane, astfel încât să fie construit un spaţiu decent pentru buna desfăşurare a activităților recreative atât pentru adulţi cât și pentru copii, prin îmbunătățirea calității infrastructurii și mediului din zona respectivă.

Avantajele scenariului recomandat sunt:
• Crearea unui spaţiu de relaxare civilizat, care să respecte cerinţele legislaţiei
în vigoare
• Construirea și amenajarea unui spaţiu de odihnă
• Construirea și amenajarea de alei pietonale pentru plimbare și odihnă
• Construirea și amenajarea unei fântâni arteziene
• Construirea și amenajarea de pergole cu plante agățătoare
• Impact vizual (instalaţii pentru iluminat, vegetaţie etc.)
• Utilizarea de materiale ecologice pentru construirea aleilor

S-a amenajat spaţiului existent, împărțit pe diverse funcţiuni, astfel zonele propuse spre amenajare, sunt:
– Zona pietonală ce cuprinde: accesul pe trei căi separate, pergole, fântână arteziană amplasată în centrul piațetei, spațiu de joacă și agrement format din bănci cu design modern amplasate sub pergole, pavaje cu texturi diferite pentru a crea un spațiu dinamic, spații verzi, stâlpi de iluminat exterior ambiental.
– Zona de parcare auto în vecinătatea Liceului Tehnologic Dărmănești, reconturarea parcării existente prin eliminarea excesului de spațiu neutilizat și marcarea spațiului de parcare rezultând 27 de locuri de parcare.

Odată cu retragerea spaţiului destinat parcării autovehiculelor, s-a îndreptat și suprafaţa carosabilă, menținându-se la lățimea de 8,00 m. Astfel s-a mărit și suprafaţa pietonală, creându-se unitate vizuală a spaţiului, chiar și din depărtare.

Valoarea totală a investiției este de 388.262,22 lei (fără TVA), fonduri alocate din Bugetul Local.

Rolul și importanţa grădiniţei sunt recunoscute în orice societate întrucât, prin existenţa şi funcţionarea acestora, se realizează dezideratele sociale şi economice, pe de o parte, şi familiale, pe de altă parte, constând în societate sănătoasă, economie funcţională prin prezenţa activă a specialiştilor (părinţii acestor copii) şi familii fericite.
Grădinița va contribui la îmbunătățirea serviciilor social-educative în orașul Dărmănești.
În acest context considerăm că înfiinţarea unei grădiniţe noi și moderne în orașul Dărmănești, care să dispună de o infrastructură modernă și adecvată desfășurării activităţilor specifice, este un demers nu doar oportun ci, mai ales, necesar.
Construirea și funcționarea unei clădiri de Grădiniță cu 4 Sali de grupă, cu program prelungit sunt evidente și necesare pentru a preîntâmpina analfabetismul, retragerea prematură de la școală, dar și pentru acțiunile de educație în vederea unei mai bune promovări, sau de readaptare pentru copiii care se întorc din străinătate.
În procesul de modernizare a sistemului educațional, unitățile de învățământ trebuie să constituie un mediu adecvat formării și dezvoltării intelectuale a copiilor.
Grădinița cu program prelungit este dimensionată pentru o capacitate de 80 de locuri.

Utilizatorii grădiniței vor fi copii, educatoare, personal administrativ și de serviciu care vor participa, vor organiza și vor desfășura procesul educativ în vederea dezvoltării psihofizice, sociale și morale și pregătirii copiilor pentru școală.
Realizarea construcției obiectivului „Construire grădiniță cu 4 săli de grupa cu program prelungit, oraș Dărmănești, județul Bacău” în localitatea Dărmănești, județul Bacău, va asigura servicii specializate de educație copiilor și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor datorată noilor locuri de muncă disponibile și a serviciilor oferite de obiectiv.
Prin această investiție se pot realiza obiectivele proiectului, acestea fiind:
– asigurarea creșterii nivelului de educație al copiilor;
– îmbunătățirea condițiilor de viață a copiilor;
– dezvoltarea durabilă a serviciilor;
– promovarea calității și eficienței acestor servicii;
– realizarea unei infrastructuri edilitare moderne.
Obiectivul de investiție va contribui într-un mod susținut la crearea infrastructurii educaționale locale și a identității comunității locale prin asigurarea unei infrastructuri adecvate, având ca finalitate formarea personalității copilului prin: însușirea cunoștințelor specifice, a valorii culturii naționale și universale, formarea capacității intelectuale, a disponibilităților afective și a abilităților practice prin asimilarea de cunoștințe umaniste, științifice, tehnice și estetice, asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală necesare instruirii și autoinstruirii pe durata întregii vieți, educarea în spiritul respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, al demnității și al toleranței, al schimbului liber de opinii.
Clădirea este tip parter și mansardă fiind structurată astfel:
Parter:
– hol primire filtru
– casa scării
– cabinet medical cu izolator
– vestiar pentru două grupe de copii (dotat cu dulăpiare individuale)
– spațiu polifuncțional
– două săli de grupă (dotate cu paturi de dormit, bibliotecă, măsuțe și scăunele)
– grup sanitar copii
– oficiu depozitare materiale didactice
– bucătărie complet utilată (cu vestiare personal, spălător veselă, spații pentru preparare legume și carne, cameră frigorifer, hol distribuție)
– centrală termică (cu intrare individuală)

Etaj:
– casa scării
– hol etaj
– cancelarie
– cabinet director
– contabilitate
– grup sanitare adulți
– vestiar pentru două grupe de copii (dotat cu dulăpiare individuale)
– spațiu polifuncțional
– două săli de grupă (dotate cu paturi de dormit, bibliotecă, măsuțe și scăunele)
– grup sanitar copii
– oficiu
– spălătorie rufe: (spațiu rufe murdare, spațiu rufe curate, spațiu depozitare, spațiu spălătorie, spațiu călcătorie, spațiu uscător)

Proiect finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală

Valoarea totală a investiției 2.502.726,44 lei din care:
Eligibil proiect: 2.342.105,49 lei (buget de stat) și 160.620,95 lei(buget local)
Eligibil beneficiar: 2.342.105,49 lei

Căminul cultural a fost construit pe amplasamentul vechiului cămin care avea o structură de rezistență din lemn cu fundații din piatră de râu și acoperișul din țiglă deteriorată, aceasta clădire având un grad de degradare avansată și imposibil de utilizat.

În cadrul căminului cultural care s-a construi se realizează activități culturale, sociale, activități de informare și educare.

Clădirea cu destinație de așezământ socio-cultural are o suprafață desfășurată de 663,85 m² și este  un spațiu modern pentru petrecerea timpului liber, pentru persoanele din acest cartier și din cartierele limitrofe. De asemenea a fost realizat un spațiu special amenajat cu destinația de cabinet medical, ce va conduce la rezolvarea problemelor de sănătate din cartierul Plopu.

Obiectivul general al proiectului presupune modernizarea și dezvoltarea infrastructurii socio-culturale prin realizarea unui cadru optim pentru diversificarea activităților în acest sens și îmbunătățirea serviciilor socioculturale în orașul Dărmănești în vederea creșterii competitivității economice la nivelul întregului oraș.

Proiectul și-a propus următoarele obiective specifice, ce au fost atinse prin activitățile și lucrările propuse în cadrul proiectului, respectiv:

– Construcția Căminului Cultural din orașul Dărmănești cu o suprafață de 663,85 m²;
– Crearea unui cadru optim pentru diversificarea, pregătirea și susținerea de programe socioculturale și pentru valorificarea tradițiilor populare în spiritul autenticității;
– Crearea unui centru de cultura zonal atractiv atât pentru tineretul aflat în localitate, cât ți pentru tinerii din oraș care ar dori să se întoarcă acasă;
– Crearea unui spațiu special amenajat cu destinația de cabinet medical, ce va conduce la rezolvarea problemelor de sănătate din cartierul Plopu.

Valoarea totală a investiției este de 1.886.939 lei, din care 90% a fost finanțată de către Consiliul Județean Bacău, restul finanțării fiind asigurată de către Orașul Dărmănești.

Grupul țintă pe care proiectul îl vizează este reprezentat de locuitorii orașului Dărmănești care, conform Recensământului populației și locuințelor din anul 2011,erau în număr de 12.247 locuitori. Aceștia beneficiază de modernizarea infrastructuri socio-culturale, creșterea atractivității orașului, dezvoltarea serviciilor în vederea creșterii competitivității economice și îmbunătățirii sistemelor de susținere a proiectelor culturale, expoziții tradiționale.
Proiectul presupune creșterea atractivității orașului prin crearea unui imobil nou, modern, conform standardelor europene, dotat cu echipamente necesare pentru a susține desfășurarea activităților artistice, culturale, expozițiile, dansurile populare, manifestațiile tradiționale din mediul local.
De asemenea, în incinta acestui spațiu vor fi facilitate potențiale întâlniri ale locuitorilor din oraș pentru a dezbate diferite probleme ale comunității locale.
Investiția în realizarea Căminului Cultural angrenează o serie de activități social-culturale prin intermediul cărora mediul local se dezvoltă, tinerii beneficiază de un cadru optim pentru derularea activităților social-culturale.
Prin intermediul investiției tinerii vor fi motivați să rămână în oraș, procentul de migrare către alte zone să scadă.
Beneficiarul direct al investiției este orașul Dărmănești.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de crearea unui centru de informare turistică, parte a unei rețele naționale de centre de informare și promovare turistică, care să asigure un grad cat mai mare de acoperire a cererii de informații turistice, să îmbunătățească capacitatea de informare turistică locală și regională și să promoveze potenţialului turistic al orașului Dărmănești în vederea atragerii a unui număr cât mai mare de turişti în zonă
Necesitatea înfiinţării unui centru de promovare şi informare turistică este justificată și de obiectivele specifice pe care un astfel de serviciu şi le propune:
– Crearea unui ambient plăcut, util şi primitor prin construirea unui spaţiu în care va funcţiona Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Dărmănești;
– Constituirea bazei materiale şi a sistemului logistic necesar pentru stocarea, transmiterea informaţiilor şi crearea bazelor de date cu informaţii turistice;
– Sporirea vizibilităţii obiectivelor turistice din orașul Dărmănești și din localitățile învecinate prin realizarea unei oferte turistice complexe, originale, atractive, competitive;
– Promovarea imaginii reale a orașului Dărmănești și a atracțiilor sale turistice;
– Creșterea valorii adăugate în activități de turism prin crearea Centrului National de Informare și Promovare Turistica Dărmănești;
– Crearea de noi locuri de muncă în domeniul turismului;
– Creșterea gradului de informare a turiștilor care vizitează zona și a agenților economici din domeniu;
– Creșterea numărului de turiști.
Atragerea unui flux turistic permanent poate duce la dezvoltare calității serviciilor oferite de către actualii furnizori de turism din zona și poate îmbunătăți activitatea economică a agenților economici locali. O altă consecință a atragerii de turiști poate fi și prestarea unei/unor activități suplimentare la activitatea de bază a anumitor persoane din zona localității (prin închiriere de camere; prin ajutorul ce poate fi oferit administrației locale prin prestarea unor servicii turistice – ghid; prin confecționarea de obiecte de artizanat specifice zonei);
Prin promovarea orașului se creează posibilitatea atragerii de noi investiții (frumusețea zonei poate atrage construirea de noi pensiuni,etc);
Misiunea agenţiilor de turism sau a centrelor de informare turistică este de a oferi recomandări şi garanţii pentru sejururile dorite de fiecare client. Apelând la serviciile unui astfel de punct de informare, turistul nu plăteşte mai mult faţă de situaţia în care negociază direct cu administratorul unităţii turistice pentru care optează.

Justificarea necesităţii implementării proiectului
Promovarea turismului oferă noi oportunități și alternative pentru dezvoltare locală și regională și poate contribui la crearea de noi locuri de muncă prin valorificarea patrimoniului natural și cultural specific zonei. Valorificarea atracțiilor turistice ale orașului poate contribui la creșterea economică a acestuia și poate crea o cerere pentru o gamă largă de bunuri și servicii specifice, care pot fi achiziționate de turiști.
În prezent, accesarea informațiilor privind date de interes general referitoare la posibilitățile turistice ale orașului Dărmănești este aproape imposibilă, motiv pentru care parte a turiștilor interesați să viziteze aceasta zonă renunță din cauza lipsei de informare.
Crearea acestui centru va oferi cadrul logistic necesar facilitării schimbului de informații turistice și va crea condiții mai bune de informare a turiștilor autohtoni, dar și străini.

Beneficiarul direct al proiectului este Orașul Dărmănești, deoarece această instituţie va administra infrastructura nou creată – Centrul National de Informare și Promovare Turistică Dărmănești.
– Beneficiarii indirecţi ai proiectului vor fi populaţia orașului, locuitorii şi agenţii economici din domeniul turismului și nu numai de la nivelul orașului, tour-operatorii – oferirea de „pachete de vacanţă” (traseu, obiective, divertisment etc.) profesioniste şi accesibile în vederea includerii în cataloagele lor .
Grupul ţintă care va beneficia de rezultatele proiectului este reprezentat de turiştii români şi străini care vizitează orașul Dărmănești, împrejurimile acestuia dar și judeţul Bacău.
Beneficiile aduse comunităţii prin dezvoltarea turismului în orașului Dărmănești ca urmare a înființării Centrului Național Informare și Promovare Turistică Dărmănești sunt:
– Atragerea turiştilor – creşterea numărului de turişti;
– Promovarea atracțiilor turistice, tradițiilor culturale și a resurselor naturale;
– Efectul multiplicator al turismului – prin dezvoltarea generală pe care o angrenează atât în celelalte ramuri ale economiei, cât şi pe plan social:
▪ Efectul direct: creşterea veniturilor directe din turism;
▪ Efectul indirect: impactul creşterii cheltuielilor pentru serviciile turistice asupra ramurilor producătoare de bunuri de consum la care firmele turistice apelează în modinevitabil pentru a-şi susţine oferta turistica la parametri competitivi;
▪ Efectul indus – procesul de multiplicare a cererii agregate la scară macroeconomică (întreaga economie naţională în general şi zonală în special), deoarece atât veniturile celor ce lucrează nemijlocit în turism, cât şi cele ce revin sectorului producător de bunuri de consum sunt reinvestite în vederea procurării altor mărfuri şi servicii de care au nevoie;
– Dezvoltarea economică a orașului;
– Creşterea nivelului de trai al locuitorilor orașului Dărmănești ;
– Îmbunătăţirea imaginii zonei si implicit a judeţului Bacău, atât în ţară, cat şi în străinătate.
Prin crearea centrului de informare și promovare turistică se urmărește instituirea unui sistem integrat şi informatizat al ofertei turistice din orașul Dărmănești prin creşterea gradului de acoperire cu informaţii turistice si la nivel regional, în condiţiile slabei existenţe a altor centre de informare în regiune.
Proiectul ”Centrul național de informare și promovare turistică Dărmănești” a fost finanțat prin Programul Operațional Regional (POR), Axa prioritară 5 – ”Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului” – 98% și de la Bugetul local – 2% din valoarea investiției.

Valoare totală proiect: 606.279,68 
Eligibil proiect: 549.608,64 
Eligibil beneficiar: 56.671.04,64 

Distribuie informația