ANUNȚ

 privind achiziția directă pentru servicii de elaborare Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,, PISTA BOB MONTAN POPASUL UZULUI in Orasul Dărmănesti, judetul Bacau’’

 

In temeiul prevederilor art. 7, alin.(5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, UAT Orașul Dărmănești, cu sediul în Oraşul Dărmănesti, Str. Muncii, Nr. 16, Judeţul Bacău, cod poştal: 605300, telefon:+40  234.356.656, fax +40 234.356.546, e-mail:primaria@orasuldarmanesti.ro. cod unic de înregistrare 4352921, cont nr RO45TREZ24A840303710101X deschis la Trezoreria Moinesti, Jud. Bacău reprezentată prin Domnul Constantin TOMA, având funcţia de PRIMAR, în calitate de autoritatea contractantă, achiziționează pentru servicii de elaborare Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,, PISTA BOB MONTAN POPASUL UZULUI in Orasul Dărmănesti, judetul Bacau’’ conform cerintelor  din  caietul de sarcini.

Modalitatea de atribuire: achiziție directă.

Sursa de finanțare: bugetul local.

Tip anunț: cumpărări directe.

Tip contract: Servicii .

 

Denumirea achiziției: servicii de elaborare Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,, PISTA BOB MONTAN POPASUL UZULUI in Orasul Dărmănesti, judetul Bacau’’

Cod CPV: 79314000-8 – Studiu de fezabilitate

Descrierea contractului:

 1. Valoare estimată: 139.000,00 lei, fără TVA;
 2. Condiții contract: în conformitate cu cerințele caietului de sarcini.
 • Perioada maxima de realizare a serviciilor: 1 luna ( 30 de zile), de la data emiterii ordinului de începere a serviciilor;
 • Garanția de buna execuție reprezintă 5 % din valoarea serviciilor contractate ;
 • Plata serviciilor prestate se va efectua prin OP in termen de 30 de zile de la înregistrarea facturii la registratura Primăriei Orașului Dărmănești.
 • Pentru a putea depune oferta în catalogul electronic este nevoie ca ofertanții să fie înregistrați în SEAP. Ofertele se vor transmite în format electronic, semnate și ștampilate de reprezentantul legal, pe adresa de e-mail achizitii@orasuldarmanesti.ro.  

În vederea achiziției din platforma SEAP, solicitam  ofertanților să genereze o poziție de catalog cu denumirea: servicii de elaborare Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,, PISTA BOB MONTAN POPASUL UZULUI in Orasul Dărmănesti, judetul Bacau’’

Documentația în vederea ofertării, poate fi descărcată accesând site-ul: www.orasuldarmanesti.ro, Secțiunea – Informații publice – Achiziții publice si sediul Autoritatii Contractante.

 

 1. Condiții de participare:

 

 • Oferta financiară: se va transmite la următoarele adrese de e-mail: primaria@orasuldarmanesti.ro, achizitii@orasuldarmanesti.ro sau in format letric la sediul Autoritatii Contractante . Autoritatea contractantă va achiziționa lucrările din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează prețul cel mai scăzut. Pentru identificare, oferta de preț se va publica în catalogul electronic sub denumirea: servicii de elaborare Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,, PISTA BOB MONTAN POPASUL UZULUI in Orasul Dărmănesti, judetul Bacau’’
 • Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a cere ofertantului să clarifice orice parte a ofertei sale în cazul în care consideră acest lucru necesar pentru evaluarea ofertei.

 

 1. Modalități de prezentare a ofertei:

 

 • Propunerea tehnică: va contine o scurta prezentare a planului propriu de lucru, precum si modul de incadrare in conditiile minimale solicitate in Cap. 3. din Caietul de sarcini. Ofertanții trebuie să includă în oferta lor toate datele și informațiile specificate în caietul de sarcini, în forma cerută, dar și alte informații pe care aceștia le consideră necesare pentru clarificarea propunerii tehnice.
 • Propunerea financiară: va contine obligatoriu urmatoarele elemente:
Nr. crt. Documentatie Pret lei fara TVA Pret lei cu  TVA
1 Studiu de fezabilitate    
2 Studiu geotehnic, verificat la cerinta AF    
3 Studiu topografic, vizat OCPI    
4 Elaborare Documentații pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații solicitate in Certificatul de Urbanism    

 

Oferta va cuprinde:

 1. Scrisoare de înaintare (Formular 1);
 2. Informații generale (Formular 2);
 3. Formular de oferta (Formularul 3)
 4. Declarație privind existența sau absența situațiilor de conflict de interese (Formular 4);
 5. Certificat constatator emis de Oficiul National Registrul Comertului;
 6. Certificat constatator privind lipsa datoriilor la bugetul consolidat al statului ( ANAF) și bugetul local;
 7. Declaratie art. 59 si 60 din legea 98/2016;
 8. Declaraţie privind neîncadrarea în art. 164 din legea 98/2016;
 9. Declaraţie privind neîncadrarea în art. 165 și 167 din legea 98/2016;
 10. Acord de asociere (daca este cazul)
 11. Declaratie privind respectarea caietului de sarcini
 12. Se vor prezenta atestatele profesionale/CV-uri /licente/diplome ale personalului/expertilor cheie;

Propunerea tehnică – se va întocmi cu respectarea cerințelor caietului de sarcini;

NU se acceptă oferte parțiale;

NU se acceptă oferte întârziate

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut în lei, fără TVA, în condițiile îndeplinirii în totalitate a cerințelor solicitate.

Oferta stabilită ca fiind câștigătoare este acea ofertă admisibilă a cărei propunere tehnică corespunde cerințelor minime obligatorii, a cărei propunere financiară are prețul cel mai scăzut și care îndeplinește cerințele privind condițiile de participare.

In cazul în care valoarea ofertelor depuse depășește valoarea estimată a achiziției, ofertele vor fi respinse, iar achiziția va fi reluată.

Dacă două sau mai multe oferte se vor clasa pe primul loc având prețuri egale, atunci autoritatea contractantă are dreptul să solicite ofertanților o nouă propunere financiară, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.

 1. Modalități de plată:

Factura Studiului de Fezabilitate, care va fi întocmit conform HG 907/2016, se va emite după  aprobarea de către consiliul local al Orașului Dărmănești a documentației tehnico economice faza SF, a Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții.

Emiterea facturii se va face, conform sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România.

Plata facturii se va face în termen de 30 zile, dupa aprobarea prin Hotarare de consiliul local a Studiului de fezabilitate, a devizului general si a indicatorilor tehnici economici.

 

 

Termen limită de primire a ofertelor: 15.04.2024, ora 15.00

 

Notă GDPR: Atât U.A.T. orașul  Dărmănești în calitate de autoritate contractantă, cât și operatorii economici care depun ofertă vor respecta dispozițiile legale care reglementează protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul General privind protecția datelor cu caracter personal nr. 679/2016 aplicabil în Uniunea Europeană. Datele cu caracter personal solicitate de U.A.T. orasul Darmanesti prin prezenta și pe perioada evaluării ofertelor vor fi utilizate și prelucrate exclusiv în scopul atribuirii și derulării contractului/comenzii. Prin depunerea ofertelor, ofertanții recunosc dreptul autorității contractante de a prelucra datele cu caracter personal incluse în ofertă, în scopul sus menționat.


FIȘIERE ATAȘATE


aprilie 8, 2024